Historisk arkiv

Skal utrede langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et ekspertutvalg for å se på hvilke langsiktige konsekvenser høy innvandring har for samfunnet, og hvilke tiltak som kan bidra til rask integrering og yrkesdeltakelse blant innvandrere og flyktninger.

– Asyltilstrømningen til Norge kan få store konsekvenser på flere samfunnsområder, som velferdsmodellen vår, statsbudsjettet og kommunenes økonomi. Vi er nødt til å analysere konsekvensene for å gjøre de riktige grepene for å sikre den norske velferdsmodellen. Arbeidet utvalget skal gjøre blir derfor svært viktig og jeg ser derfor fram til resultatene av utvalgets arbeid, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).  

Konsekvensene er blant annet avhengig av omfanget og sammensetningen av innvandringen, utviklingstrekk i norsk økonomi og i arbeidsmarkedet, framtidige kompetansebehov, innretning av velferdsordninger og av forhold knyttet til økt ulikhet, fellesskapsfølelse og tillit.

Mandat og sammensetning 

Utvalget ledes av professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Grete Brochmann, og utvalgets mandat omfatter følgende hovedpunkter:

 • I hvilken grad høy innvandring kan komme til å påvirke graden av samhold og tillit i Norge, og hvilken betydning større økonomisk, sosial, kulturell og verdimessig ulikhet kan ha for samfunnsutviklingen på sikt.
 • De samfunnsøkonomiske konsekvensene for det norske samfunnet av høy innvandring og av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn.
 • Hvordan arbeidsmarked, arbeidsliv mv. bør og vil bli tilpasset fortsatt høy innvandring, særlig av flyktninger.
 • Sammenhengen mellom velferdsordninger og innvandring, herunder utforming og dimensjonering av generelle inntektssikringsordninger, arbeidsmarkeds- og kvalifiseringstiltak, utdanningstilbud og annet offentlig tjenestetilbud, samt spesielle ordninger for asylsøkere og flyktninger.
 • Ulike strategier for å kunne møte utfordringer i tilknytning til høy innvandring. 

Utvalget har frist til 1. februar 2017 med å legge fram sin innstilling.

Disse medlemmene ble oppnevnt i statsråd 18. desember:

 • Grete Brochmann (leder), professor, Oslo
 • Anne Britt Djuve, forskningssjef, Oppegård       
 • Tore Eriksen, spesialrådgiver, Oslo
 • Erling Holmøy, seniorforsker, Oslo          
 • Cindy Horst, forskningssjef, Oslo
 • Truls Nordahl, fylkesdirektør, Stavanger
 • Jan Rose Skaksen, forskningschef, København 
 • Sylo Taraku, generalsekretær, Drammen          
 • Asle Toje, forskningsdirektør, Oslo          
 • Inger Østensjø, rådmann, Stavanger 

Mandat for utvalget