Utvalg om langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Utvalg som la fram sin utredning 1. februar 2017.

Utvalget ble ledet av Grete Brochmann, og skulle vurdere i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge

  1. belyse de samfunnsøkonomiske konsekvensene av høy innvandring og av at en økende andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn
  2. vurdere hvordan norsk økonomi bør og vil bli tilpasset fortsatt høy innvandring, særlig av flyktninger
  3. analysere sammenhengen mellom velferdsordninger og innvandring til Norge
  4. skissere alternative strategier for å kunne møte utfordringer i tilknytning til fortsatt høy innvandring.

 Om utvalget

Oppstartsseminar

I forbindelse med utvalgets oppstart ble det 17. mars 2016 arrangert et seminar der ulike interessenter kunne komme med innspill til utvalgets arbeid.

Program og presentasjoner 

Innspill fra parter i arbeidslivet

Innspill fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner:

Notater til utvalget

Notat av Per Mouritsen, Aarhus Universitet: 
Notat om effekten af etnisk heterogenitet og ulighed på generaliseret tillid og velfærdsstatens legitimitet (PDF)

Rapport av Jon Horgen Friberg, Fafo:
Assimilering på norsk. Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn 

Notat av Torbjørn Skardhamar, Universitetet i Oslo:
Innvandrere og kriminalitet – en litteraturgjennomgang (PDF)

Utvalg om innvandringens konsekvenser

Opprettet: 2015

Opphørt: 2017

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8005 Dep., 0030 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal vurdere langsiktige konsekvenser av høy innvandring og mulige tiltak som kan bidra til at innvandrere av begge kjønn kommer i arbeid og deltar aktivt i samfunnet.