Historisk arkiv

Innstramninger på asylfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å håndtere den store pågangen av asylsøkere foreslås det at Justis- og beredskapsdepartementet skal kunne gi generelle instrukser til Utlendingsnemnda om praksis, og politiet får utvidet myndighet til å internere asylsøkere når det er sannsynlig at de vil bli returnert til et trygt tredjeland.

– De foreslåtte lovendringene vil legge til rette for at asylsøkere som har hatt opphold i Russland hurtigere kan henvises tilbake til Russland, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) med henvisning til de store asylsankomstene over Storskog.  

Det er viktig å sørge for at de som har oppholdt seg i et trygt tredjeland, kan henvises tilbake dit. Norge anser som utgangspunkt Russland for å være et slikt trygt land. 

– Lovendringen fører til at utlendingsmyndighetene får en utvidet adgang til å nekte å behandle en asylsøknad når asylsøkeren allerede har hatt opphold i et trygt tredjeland, sier statsråden. 

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår også å kunne pågripe og fengsle eller å pålegge meldeplikt og bestemt oppholdssted i tilfeller hvor det er mest sannsynlig at utlendingens asylsøknad vil bli nektet behandlet. 

– Vi foreslår også en endring som innebærer at det kan settes kortere frist for utreise enn vanlig, eller at vedkommende må reise umiddelbart. Dette åpner for raskere retur, sier Anundsen. 

For i større grad å sikre politisk styring av utlendingsfeltet i denne ekstraordinære situasjonen, foreslås det at departementet også skal kunne instruere Utlendingsnemnda (UNE) om skjønnsutøvelse og lovtolkning i saker etter utlendingsloven. 

– Det vil gi oss mulighet for hurtig avklaring av spørsmål om hvordan regelverket skal forstås og hvordan det skal praktiseres. I dagens situasjon er det er behov for raskt å iverksette tiltak på bakgrunn av hendelser i verden, eller fordi politikken i andre land blir lagt om, sier statsråden. 

I dag er det bare Utlendingsdirektoratet (UDI) som kan instrueres på denne måten. Departementet vil fortsatt ikke kunne instruere UDI eller UNE om avgjørelsen i enkeltsaker.

Les lovforslaget: Prop. 16 L (2015–2016) - Endringer i utlendingsloven (innstramninger)