Historisk arkiv

Innskrenking av retten til fritt rettsråd ved avvisning av asylsøknad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en endring i utlendingsforskriften som innebærer at asylsøkere som ikke får saken realitetsbehandlet fordi de har hatt opphold i et trygt land, ikke lenger har rett til fritt rettsråd i en eventuell klagebehandling.

En asylsøker som får avslag av Utlendingsdirektoratet, har som hovedregel rett til et bestemt antall timer kostnadsfri advokatbistand dersom vedkommende ønsker å klage til Utlendingsnemnda, jf. utlendingsloven § 92 annet ledd.

Forskriftsendringen innebærer at dette ikke vil gjelde når asylsøknaden er nektet realitetsbehandlet i medhold av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav a (utlendingen har fått beskyttelse i et annet land) eller d (utlendingen har hatt opphold i et land eller område hvor vedkommende ikke var forfulgt).

Dersom en utlending ønsker å klage på et slikt vedtak, og vil la seg bistå av advokat, må vedkommende altså dekke advokatutgiftene selv. Etter søknad kan det unntaksvis bli innvilget fritt rettsråd i medhold av rettshjelplovens alminnelige bestemmelser, dersom det foreligger et særskilt behov.

Den nye regelen – i utlendingsforskriften § 17-18 – trer i kraft straks. Den vil gjelde for personer som søker asyl fra og med 8. desember 2015, ikke de som allerede har fremsatt en asylsøknad. Regelendringen berører ikke enslige, mindreårige asylsøkere, som har rett til fritt rettsråd også før Utlendingsdirektoratet fatter vedtak i saken. 

Utlendingsforskriften § 17-18 (pdf)