Historisk arkiv

Strengere strafferegler mot fremmedkrigere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fremmer i statsråd i dag forslag om skjerpelser i straffeloven. Forslagene skal motvirke at nordmenn drar til konfliktområder for å delta i stridshandlinger.

– Personer reiser fra Norge og slutter seg til grupperinger som begår meget alvorlige handlinger i konfliktområder. De kan deretter returnere til Norge med økt evne og vilje til å begå alvorlige lovbrudd her. Dette kan bli et stort samfunnsproblem om ikke myndighetene tar grep. Regjeringens lovforslag er et direkte svar på disse utfordringene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Regjeringen foreslår å forby norske borgere og personer bosatt i Norge å delta i militær virksomhet i væpnet konflikt. Forbudet gjelder deltakelse på vegne av ikke-statlige grupper, og medvirkning til dette. Forberedelser til slik deltakelse, som å reise til konfliktområdet, samt rekruttering, vil også kunne være straffbart, ifølge regjeringens lovforslag.

– Med disse endringene vil politiet bedre kunne forhindre at personer reiser ut for å delta i stridshandlinger. Politiet gis også bedre muligheter til å straffeforfølge dem som kommer tilbake etter slik deltakelse, sier Anders Anundsen, som føyer til at voldelig radikalisering og ekstremisme fortsatt må motarbeides ved hjelp av andre metoder, som forebygging og kunnskapsbygging.

Regjeringen foreslår også at norske militære styrker på oppdrag i utlandet gis et særskilt strafferettslig vern mot angrep fra nordmenn. Forslaget bygger på tilsvarende hensyn som landssvikbestemmelsen, som gjelder væpnede konflikter med tilknytning til Norge.