Proposisjoner til Stortinget

Prop. 44 L (2015–2016)

Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i straffeloven som tar sikte på å motvirke at privatpersoner deltar i stridshandlinger i væpnet konflikt i utlandet. Personer som returnerer til Norge med erfaring fra slik stridsdeltakelse kan være voldelig radikalisert, og ha økt vilje og evne til å utføre alvorlige voldshandlinger her hjemme. Både deltakelse militær virksomhet i væpnet konflikt, samt forberedelser og rekruttering til dette, foreslås kriminalisert. Det foreslås også et styrket vern for norske militære styrker på oppdrag i utlandet, mot angrep fra egne landsmenn.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget