Historisk arkiv

Styrket samarbeid mellom kriminalomsorgen og politiet og bedre personvern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I statsråd i dag ble de nye reglene i straffegjennomføringsloven for informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og politiet sanksjonert. De trer i kraft samme dag.

– Lovendringene styrker samarbeidet mellom kriminalomsorgen og politiet i kampen mot alvorlig kriminalitet, og sikrer et godt personvern for de innsatte, sier justisminister Anders Anundsen.

Det nye regelverket omhandler informasjonsutvekslingen mellom kriminalomsorgen og politiet i særlige alvorlige saker om innsatte som representerer særlig høy risiko.

De vedtatte lovendringene tydeliggjør vilkårene for registrering i Infoflyt-systemet og setter klare rammer for skjønnsutøvelsen. Endringene vil gi forutsigbarhet, enklere saksbehandling og likebehandling.

Regjeringen sørger nå for et hjemmelsgrunnlag som tidligere har vært mangefullt. Flere instanser, herunder Sivilombudsmannen, Datatilsynet, Riksrevisjonen og FN, har stilt kritiske spørsmål til hjemmelsgrunnlaget for informasjonsutvekslingen. Endringene vil i så måte bidra til å fremme Infoflyt-systemets legitimitet.

Straffegjennomføringsloven på lovdata.no