Historisk arkiv

Tiltak mot ekstremisme og radikalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen la våren 2014 fram en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

 Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme
Last ned handlingsplanen (pdf)

Handlingsplanen inneholder 30 konkrete tiltakspunkter, og har som siktemål å være et verktøy for alle dem som arbeider direkte med barn og unge.

Tiltakene er fordelt på fem ulike områder:

  • Kunnskap og kompetanse
  • Samarbeid og koordinering
  • Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og bidra til reintegrering
  • Forebygge radikalisering og rekruttering gjennom internett
  • Internasjonalt samarbeid 

Nye tiltak i 2015

Arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme blir ytterligere styrket i 2015.I statsbudsjettet er det blant annet satt av 8,8 millioner kroner for å styrke PSTs spaning og informasjonsinnhenting på nye kommunikasjonsplattformer og andre radikaliseringsarenaer, og 8 millioner kroner til å forebygge digitale trusler og ulovlig etterretning.

I april 2015 lanserte regjeringen en ny nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Veilederen retter seg mot aktører i førstelinjen på tvers av sektor og nivå, og skal kunne benyttes av politiet, skolen, helsetjenesten, kommunen og så videre.

 

Oversikt over tiltak i Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme:

Tiltak:

Ansvarlig departement:

KUNNSKAP OG KOMPETANSE

1. Forskningsstrategi

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2. Forskning om lokalt forebyggingsarbeid

Justis- og beredskapsdepartementet

3. Forskning om radikaliseringsprosesser og motivasjonsfaktorer knyttet til fremmedkrigere

Justis- og beredskapsdepartementet

4. Utvikle kompetanse på helsesektorens arbeid med voldelig ekstremisme

Helse- og omsorgsdepartementet

5. Dialogkonferanser for ungdom

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

6. Utarbeide veiledningsmateriell

Justis- og beredskapsdepartementet

7. Styrke kunnskapen gjennom utdanningene i justissektoren

Justis- og beredskapsdepartementet

8. Regionalt arbeid med kompetanse i helsesektoren

Helse- og omsorgsdepartementet

9. Utvikle læringsressurser til bruk i ungdomsskolen og videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet

10. Nasjonal konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Justis- og beredskapsdepartementet

SAMARBEID OG KOORDINERING

11. Styrke den nasjonale koordineringen

Justis- og beredskapsdepartementet

12. Styrke den sentrale rådgivende forebyggingen ved PST

Justis- og beredskapsdepartementet

13. Forankre ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistriktene

Justis- og beredskapsdepartementet

FOREBYGGE TILVEKST TIL EKSTREME MILJØER OG BIDRA TIL REINTEGRERING

14. Støtte til frivillige aktører som arbeider med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

15. Styrke tros- og livssynsdialogen

Kulturdepartementet

16. Livssynsmedarbeidere i kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet

17. Utarbeide veiledningsmateriell for individuelt tilpassede mentor- og exit-ordninger

Justis- og beredskapsdepartementet

18. Mentorordning i kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet

19. Veiledning til foreldre og foresatte

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

20. Strafferegulering av privates deltakelse i væpnet konflikt

Justis- og beredskapsdepartementet

21. Utvisning av utlendinger som har begått krigsforbrytelser mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

22. Varsling ved hjemkomst av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)

Justis- og beredskapsdepartementet

23. Oppfølging av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)

Helse- og omsorgsdepartementet

 

FOREBYGGE RADIKALISERING OG REKRUTTERING GJENNOM INTERNETT

24. Styrke politiets tilstedeværelse på internett

Justis- og beredskapsdepartementet

25. Forebygge diskriminering, trakassering og hatefulle ytringer på internett

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

26. Forebygging av hatretorikk

Kunnskapsdepartementet

27. Øke kunnskapen om hvordan motvirke uønskede opplevelser på internett

Kunnskapsdepartementet

28. Styrke arbeidet mot hatytringer og radikalisering på internett

Kulturdepartementet

INTERNASJONALT SAMARBEID

29. Styrket nordisk samarbeid

Justis- og beredskapsdepartementet

30. Europeisk og globalt samarbeid

Utenriksdepartementet

Les mer på radikalisering.no – regjeringens nettsted for bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme