Historisk arkiv

Evaluering av nærpolitireformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen fikk i dag en rapport om kultur, holdninger og ledelse i politiet fra Direktoratet for forvaltning og IKT.

Justis- og beredskapsdepartementet har bestilt rapporten som en del av følgeevalueringen av nærpolitireformen og som en oppfølging av Stortingets bestilling om en underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse.

Rapporten understreker at kulturendringer tar tid, men konkluderer med at arbeidet som gjøres er bra og på rett vei, men at det gjenstår å få budskapet ut til alle ansatte.

– Jeg er glad for å få bekreftet fra Difi at politiets arbeid med kultur, holdninger og ledelse støtter opp under nærpolitireformen. Det er viktig å huske at reformen fortsatt er i en tidlig fase. Da er det spesielt gledelig at Difi også støtter politiets planlagte tiltak, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Rapporten sier at politiet har satt ledelse høyt på dagsordenen. Mange er positive til nærmeste leder, og det legges økt vekt på læring og erfaringsutveksling. Blant annet oppfattes den nye arbeidsmåten Politiarbeid på stedet, og nye utviklinger i utstyr og teknologi som positivt. Rapporten viser også at kommunene er fornøyd med samarbeidet med politiet.

Difi anbefaler at tiltakene gjennomføres som planlagt, at politimestrene setter kultur og ledelse på dagsordenen lokalt og at ledere på alle nivåer må ta ansvar for å fremme ønsket kultur. Videre pekes det på fire områder som bør gis særlig oppmerksomhet: Kulturforskjeller internt i de nye politidistriktene, profesjonskamper og -konflikter, utfordringer knyttet til avstandsledelse og spennet mellom den administrative planleggingskulturen på ledelsesnivå og den operative handlingskulturen på førstelinjenivå.

– Rapporten har gitt oss viktig innsikt, og jeg forventer at dette inngår i det videre arbeid med kultur og ledelse i politiet. Vi må gi politiet ro til å ta vare på det gode arbeidet som gjøres, i tillegg til å gjennomføre de planlagte tiltakene, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Les rapporten her