Historisk arkiv

Styrket vern mot personforfølgelse og tvangsekteskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår nye strafferettslige regler om personforfølgelse. Endringer av reglene mot tvangsekteskap skal gjøre det mulig å forhindre tvangsekteskap tidligere enn i dag.

– Personforfølgelse kan føre til store psykiske påkjenninger og kan føre til at offeret må bytte jobb eller flytte, og i noen tilfeller endre navn. Jeg er derfor glad for at vi nå styrker det strafferettslige vernet mot slike handlinger, uttaler justisminister Anders Anundsen (Frp).

Endringene av reglene mot tvangsekteskap skal gjøre det mulig å gripe inn tidligere enn i dag. Forslaget omfatter forledelse eller å medvirke til at noen reiser til utlandet for der å bli utsatt for tvangsekteskap.

– Tvangsekteskap fratar unge mennesker muligheten til å definere sine egne liv.Det er avgjørende å sikre at straffelovgivningen gjør det mulig å gripe inn på et tidlig stadium og avverge at planlagte tvangsekteskap blir gjennomført. Internasjonal rett gir også anvisning på strenge regler mot tvangsekteskap, sier Anundsen

Lovforslagene vil også muliggjøre en ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Prop. 42 L (2015–2016) - Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.)