Historisk arkiv

Endring av våpeninstruks for politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt å foreta en midlertidig endring av våpeninstruksens § 10 for å klargjøre hjemmelsgrunnlaget for bevæpning av polititjenestemenn i lys av trusselbildet.

Endringen innebærer at Politidirektoratet, etter samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet, kan beslutte at polititjenestemenn for en periode på inntil tre måneder skal bære pistol i daglig tjeneste.

– Det var behov for klargjøring av våpeninstruksen som sikrer adgangen til å bevæpne politiet når dette er nødvendig for å avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlige for liv, helse eller viktige samfunnsfunksjoner. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor endret våpeninstruksen på dette punktet. Jeg understreker at dette ikke endrer prinsippet om at norsk politi skal være ubevæpnet. Endringen i våpeninstruksen er midlertidig og foranlediget av trusselbildet vi nå opplever, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans J. Røsjorde (FrP).

Departementet jobber også med en vurdering av om det er behov for endringer i politiloven knyttet til midlertidig bevæpning.

Endringen har vært på høring. Justis- og beredskapsdepartementet har gjennomgått innspillene i høringen og på bakgrunn av dem endret våpeninstruksens § 10. For å treffe en beslutning om bevæpning må Politidirektoratet ha vurdert risiko og sårbarhet opp mot politiets ansvar for å sikre liv, helse eller viktige samfunnsfunksjoner. Dersom vilkårene for bevæpning fortsatt er oppfylt, kan Justis- og beredskapsdepartementet samtykke til å forlenge bevæpningsadgangen med inntil åtte uker av gangen.

Beslutning om endring i særinstruks 1. august 1989 nr. 4872: Våpeninstruks for politiet (pdf)