Historisk arkiv

Tilskudd til arbeid mot vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner etablerte Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 en ny tilskuddsordning. Ordningen er ytterligere styrket i 2015.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. I 2015 skal inntil 10,9 millioner kroner fordeles på relevante prosjekter og tiltak.

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner og til at utsatte for og utøvere av vold i nære relasjoner i større grad får nødvendig hjelp. Det er videre en målsetting å bedre samarbeidet og samordningen i arbeidet mot vold i nære relasjoner samt at den forebyggende innsatsen styrkes.

Frivillige og andre ideelle organisasjoner samt private aktører kan søke om midler. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.

Fristen for å søke om midler er 18. februar 2015.

Les tilskuddsutlysningen