Historisk arkiv

Tap av statsborgerskap for å forebygge terror

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

– I dag kan myndighetene kun tilbakekalle statsborgerskap dersom det er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger. Jeg mener det er helt klart at den allmenne rettsfølelsen tilsier at en person som motarbeider norske interesser eller ønsker å skade Norge ikke bør få beholde norsk statsborgerskap, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP).

I forslaget til Stortinget foreslår regjeringen bestemmelser i statsborgerloven om tap av statsborgerskap på grunn av straffbare forhold og tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. I dag er det ingen slik mulighet.  

– Min vurdering er at trusselen om å miste norsk statsborgerskap vil ha avskrekkende effekt. Tap av norsk statsborgerskap vil også begrense muligheten for terrorvirksomhet i Norge fordi det åpner for utvisning, og fordi det vanskeliggjør reisevirksomhet for dem det gjelder. Ved å frata personer statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser beskytter vi oss mot dem som vil skade det norske samfunnet, sier statsråden. 

Tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser regnes ikke som straff, men som et sikkerhetstiltak. Departementets vedtak kan bringes inn for domstolen. 

– Jeg vurderer det som avgjørende at tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser behandles administrativt. For å kunne avverge et terroranslag, må tap av statsborgerskap og eventuelle utlendingsrettslige tiltak kunne iverksettes raskt, sier Sandberg.