Historisk arkiv

Melding om samfunnssikkerhet – risiko i et trygt samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen presenterer i dag samfunnssikkerhetsmeldingen. Den er et viktig bidrag i regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere.

Norge er et av verdens tryggeste land. Men det alvorlige og ofte uventede kan ramme oss likevel – i form av terror, digitale angrep, alvorlige smitteutbrudd, flom, ras eller andre hendelser. Trygghet i hverdagen er derfor et av regjeringens viktigste satsingsområder.

– Arbeidet med samfunnssikkerhet påvirkes av utviklingen i vårt eget samfunn og verdenssamfunnet – en utvikling som går stadig raskere. Vi må være forberedt på å håndtere mange ulike og alvorlige hendelser, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Forsiden av stortingsmeldingen om samfunnsikkerhet Les stortingsmeldingen 

Samfunnssikkerhetsmeldingen viser regjeringens arbeid gjennom tiltak på en rekke områder. Dette er noen av dem:

  • Beredskapen styrkes og evnen til samordning bedres. Blant annet gjennom nærpolitireformen og økte bevilgninger, som gir oss et styrket politi. Regjeringen har også innført nye krav til oppfølging av øvelser og hendelser.
  • IKT-sikkerheten i samfunnet forsterkes. Et sentralt mål er å styrke vår nasjonale evne til både å avdekke og håndtere digitale angrep.
  • Beredskapen mot smittsomme sykdommer og farlige stoffer styrkes. Regjeringen har satt ambisiøse mål for arbeidet mot antibiotikaresistens som nå blir fulgt opp.
  • Vi er bedret rustet til å møte utfordringer med voldelig ekstremisme og terror.
  • Gjensidig sivilt-militært samarbeid har fått økt aktualitet og må styrkes. Et eget program for å videreutvikle totalforsvaret er etablert.
  • Mer kunnskap, bedre veiledning og nye digitale verktøy til kommunene skal begrense skadevirkningene av alvorlige naturhendelser.                      

Arbeidet med samfunnssikkerhet fører med seg krevende avveininger av ulike hensyn. Det er hverken mulig eller ønskelig å fjerne all risiko i samfunnet.

– Vi ønsker for eksempel å forebygge alvorlig kriminalitet, men vi ønsker ikke et samfunn basert på gjennomgripende overvåking av offentlige eller private rom.  Å leve i et åpent samfunn, innebærer å akseptere en viss risiko, sier Anundsen.