Meld. St. 10 (2016–2017)

Risiko i et trygt samfunn — Samfunnssikkerhet

Meldingen redegjør for regjeringens politikk for arbeidet med samfunnssikkerhet og er regjeringens strategi for arbeidet i et fireårsperspektiv.

Les dokumentet

I meldingen omtales åtte sentrale områder av stor betydning for samfunnssikkerheten, som regjeringen vil vie særlig oppmerksomhet fremover.

Fire av disse gjelder spesifikke trusler og risikoer innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Dette er digitale sårbarheter og IKT-sikkerhet, alvorlige naturhendelser, alvorlig kriminalitet og  CBRNE-beredskap (kjemisk, biologisk, radiologisk, nukleær og eksplosiv), med spesielt fokus på smittsomme sykdommer og farlige stoffer.

Fire områder omhandler ulike aspekter ved arbeidet for å bedre samfunnssikkerhet og håndteringsevne, uavhengig av konkrete risikoer. Dette er krisehåndtering, sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, holdninger, kultur og ledelse, samt læring etter hendelser og øvelser. 

Meldingen inneholder et kapittel om håndtering av risiko. Den beskriver det tverrsektorielle samfunnssikkerhetsarbeidet og internasjonalt arbeid på området.

Følg meldingen videre på www.stortinget.no

Følg saken Saksgang: Digital sikkerhet

 • Vil sikre nok kompetanse i digital sikkerhet

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. – Dersom Norge skal lykkes med digitalisering, er det en forutsetning at vi har nok kompetanse innen digital sikkerhet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

 • Nye nasjonale strategier – et felles løft for digital sikkerhet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen lanserer nå nye nasjonale strategier for å styrke samfunnets digitale sikkerhet. Digital sikkerhet angår alle og er en hovedprioritet for regjeringen.

 • Lansering av nasjonale strategier for digital sikkerhet

  Artikkel | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

 • Styrker informasjonssikkerheten ved universitetene og høyskolene

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ber styrene ved alle universiteter og høyskoler styrke arbeidet med informasjonssikkerhet. – I dag har vi ikke nok kunnskap om risikoen vi står overfor, sier hun.

 • IKT-sikkerhetsutvalgets utredning på høring

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag IKT-sikkerhetsutvalgets utredning «IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet» på høring.

 • Høring – NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett

  Høring | Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringsbrev med to saker på felles høring: 1) Utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget, og 2) Regjeringens utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 22.03.2019

 • Økt behov for kompetanse på IKT-sikkerhet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  En rapport laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet viser et økt fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse. Etter- og videreutdanning blir viktig for å dekke behovet.

 • Oppnevning av IKT-sikkerhetsutvalg

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal se på regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet. Målsettingen er økt IKT-sikkerhet.

 • Rapport viser økt behov for IKT-sikkerhetskompetanse

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  En rapport laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, viser et økt fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse.

 • Meld. St. 38 (2016–2017) - IKT-sikkerhet

  Melding til Stortinget | Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens IKT-sikkerhetspolitikk. Det gis en oversikt over status på oppfølgingen av anbefalinger i NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. I tillegg vektlegges utvalgte områder som regjeringen mener er av særlig betydning for nasjonal IKT-sikkerhet.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Meld. St. 10 (2016–2017) - Risiko i et trygt samfunn

  Melding til Stortinget | Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen redegjør for regjeringens politikk for arbeidet med samfunnssikkerhet og er regjeringens strategi for arbeidet i et fireårsperspektiv.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Høring – «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» (NOU 2015:13)

  Høring | Justis- og beredskapsdepartementet

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 15.03.2016

 • NOU 2015: 13 - Digital sårbarhet – sikkert samfunn

  NOU | Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet og foreslått tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. Utredningen gjennomgår digitale sårbarheter innenfor samfunnsfunksjonene elektronisk kommunikasjon, satellittbaserte tjenester, energiforsyning, olje og gass, vannforsyning, finansielle tjenester, helse og omsorg, transport, kompetanse, fellesfunksjoner, styring og kriseledelse og avdekke og håndtere digitale angrep.

 • Regjeringen nedsetter digitalt sårbarhetsutvalg

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen nedsetter i dag et utvalg som skal kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Utvalget skal foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og senke den digitale sårbarheten i samfunnet.