Historisk arkiv

IKT-sikkerhetsutvalgets utredning på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag IKT-sikkerhetsutvalgets utredning «IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet» på høring.

IKT-sikkerhetsutvalget overleverte sin utredning om IKT-sikkerhet til Justis- og beredskapsdepartementet 3. desember 2018.

Utvalget anbefaler ulike regulatoriske og organisatoriske tiltak for å styrke nasjonal IKT-sikkerhet:

  1. Ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning,
  2. Krav om IKT-sikkerhet ved anskaffelser,
  3. Etablere et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter,
  4. Tydelig regulering og ansvar for tilkoblede produkter og tjenester, og
  5. Tydeligere styring og bedre koordinering av nasjonal IKT-sikkerhet.

NIS-direktivet

Samtidig med at utvalget har jobbet frem sin utredning har regjeringen utarbeidet et høringsnotat med utkast til lov som gjennomfører EUs direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer (NIS-direktivet) i norsk rett. Dette sendes også på høring i dag.

Det følger av lovutkastet at tilbydere av samfunnsviktige og noen digitale tjenester plikter å sikre sine IKT-systemer og varsle om alvorlige hendelser.

Høring – NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett