Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020

Bedre digital sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å videreføre forskningen på digital sikkerhet og å bevilge 20 millioner kroner årlig i en 4-års periode for å forenkle, fornye og forbedre sikkerhetsklarering av personer.

Forskning om digital sikkerhet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 12,5 mill. kroner til å styrke Forskningsrådets programmer IKTPLUSS og SAMRISK.

– Endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen utløser behov for ny kunnskap. Hastigheten innenfor teknologiutviklingen er spesielt utfordrende. Styrket forskning vil bedre muligheten for forebygging og håndtering av fremtidige hendelser, sier samfunnssikkerhetsministeren.

Satsingen inngår som del av Kunnskapsdepartementets forskningspott og oppfølgingen av teknologiløftet og Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

– Som samfunnssikkerhetsminister har jeg et samordningsansvar innen samfunnssikkerhet og digital sikkerhet generelt og digital sikkerhet spesielt. Derfor er jeg glad for at Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet sørger for å følge opp de nye nasjonale stratigene for digital sikkerhet som bygger på Lysneutvalgets forslag, og tidligere stortingsbehandling, om å bygge opp og vedlikeholde forskningskapasitet innen digital sikkerhet, sier samfunnssikkerhetsministeren.

Digitale samhandlingsløsninger for sikkerhetsklarering

Regjeringen foreslår å styrke Nasjonal sikkerhetsmyndighet med 20 millioner kroner årlig i en 4-årsperiode for utvikling av digitale samhandlingsløsninger mellom sikkerhetsmyndigheten, virksomheter underlagt sikkerhetsloven og kilder i personkontrollen.

Prosessen for sikkerhets- og adgangsklarering av personer er manuelle og til dels papirbaserte og krever informasjonshenting fra ulike kilder.

– En digitalisering av prosessen vil redusere saksbehandlingstid, forbedre nasjonal sikkerhet og styrke rettssikkerheten for den enkelte, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.