NOU 2015: 13

Digital sårbarhet – sikkert samfunn — Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden

Utvalget har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet og foreslått tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. Utredningen gjennomgår digitale sårbarheter innenfor samfunnsfunksjonene elektronisk kommunikasjon, satellittbaserte tjenester, energiforsyning, olje og gass, vannforsyning, finansielle tjenester, helse og omsorg, transport, kompetanse, fellesfunksjoner, styring og kriseledelse og avdekke og håndtere digitale angrep.

Les dokumentet

Vedlegg

Følg saken

 • 18.03.2020

  Koronasituasjonen og IKT-sikkerhet

  Artikkel | Justis- og beredskapsdepartementet

  Nasjonalt cybersikkerhetssenter har utarbeidet varsel om koronasituasjonen og IKT-sikkerhet. Varselet vil bli oppdatert fortløpende og ved behov.

 • 19.11.2019

  Kryptokompetansen skal være nasjonal

  Pressemelding | Forsvarsdepartementet

  Bruk av kryptoteknologi er helt avgjørende både for å beskytte informasjon om enkeltindividet og informasjon som har betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Regjeringen lanserer derfor nå en ny kryptopolitikk.

 • 01.11.2019

  Regjeringen styrker den digitale sikkerheten med Nasjonalt cybersikkerhetssenter

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  I dag åpnet samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen det nye nasjonale cybersikkerhetssenteret i Oslo.

 • 07.10.2019

  Bedre digital sikkerhet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å videreføre forskningen på digital sikkerhet og å bevilge 20 millioner kroner årlig i en 4-års periode for å forenkle, fornye og forbedre sikkerhetsklarering av personer.

 • 27.09.2019

  Samfunnssikkerhetsministeren åpnet Nasjonal sikkerhetsmåned

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) åpnet fredag den nasjonale sikkerhetsdugnaden Nasjonal sikkerhetsmåned.

 • 03.05.2019

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet overføres til Justis- og beredskapsdepartementet

  Nyhet | Forsvarsdepartementet

  Med virkning fra 3. mai 2019 ble det administrative ansvaret for oppfølgingen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overført fra Forsvarsdepartementet (FD) til Justis- og beredskapsdepartementet (JD), jf. kgl. res av 3. mai om Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene.

 • 08.04.2019

  Digital sikkerhet en grunnleggende forutsetning

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Digital sikkerhet er en helt grunnleggende forutsetning for å lykkes med digitaliseringen. I en hverdag som blir mer og mer digital må kravene til sikkerhet ivaretas, slik at vi kan ha tillit til at løsningene fungerer slik de skal og at personvernet til den enkelte blir ivaretatt.

 • 30.01.2019

  Vil sikre nok kompetanse i digital sikkerhet

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem en nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse. – Dersom Norge skal lykkes med digitalisering, er det en forutsetning at vi har nok kompetanse innen digital sikkerhet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

 • 30.01.2019

  Nye nasjonale strategier – et felles løft for digital sikkerhet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen lanserer nå nye nasjonale strategier for å styrke samfunnets digitale sikkerhet. Digital sikkerhet angår alle og er en hovedprioritet for regjeringen.

 • 28.01.2019

  Lansering av nasjonale strategier for digital sikkerhet

  Artikkel | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

 • 07.01.2019

  Styrker informasjonssikkerheten ved universitetene og høyskolene

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) ber styrene ved alle universiteter og høyskoler styrke arbeidet med informasjonssikkerhet. – I dag har vi ikke nok kunnskap om risikoen vi står overfor, sier hun.

 • 21.12.2018

  IKT-sikkerhetsutvalgets utredning på høring

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag IKT-sikkerhetsutvalgets utredning «IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet» på høring.

 • 21.12.2018

  Høring – NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett

  Høring | Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringsbrev med to saker på felles høring: 1) Utredning fra IKT-sikkerhetsutvalget, og 2) Regjeringens utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 22.03.2019

 • 12.03.2018

  Økt behov for kompetanse på IKT-sikkerhet

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  En rapport laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet viser et økt fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse. Etter- og videreutdanning blir viktig for å dekke behovet.

 • 15.09.2017

  Oppnevning av IKT-sikkerhetsutvalg

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal se på regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet. Målsettingen er økt IKT-sikkerhet.

 • 09.08.2017

  Rapport viser økt behov for IKT-sikkerhetskompetanse

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  En rapport laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, viser et økt fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse.

 • 09.06.2017

  Meld. St. 38 (2016–2017) - IKT-sikkerhet

  Melding til Stortinget | Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens IKT-sikkerhetspolitikk. Det gis en oversikt over status på oppfølgingen av anbefalinger i NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. I tillegg vektlegges utvalgte områder som regjeringen mener er av særlig betydning for nasjonal IKT-sikkerhet.

  Følg meldingen på Stortinget

 • 09.12.2016

  Meld. St. 10 (2016–2017) - Risiko i et trygt samfunn

  Melding til Stortinget | Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen redegjør for regjeringens politikk for arbeidet med samfunnssikkerhet og er regjeringens strategi for arbeidet i et fireårsperspektiv.

  Følg meldingen på Stortinget

 • 09.12.2015

  Høring – «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» (NOU 2015:13)

  Høring | Justis- og beredskapsdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 15.03.2016

 • 30.11.2015

  NOU 2015: 13 - Digital sårbarhet – sikkert samfunn

  NOU | Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet og foreslått tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. Utredningen gjennomgår digitale sårbarheter innenfor samfunnsfunksjonene elektronisk kommunikasjon, satellittbaserte tjenester, energiforsyning, olje og gass, vannforsyning, finansielle tjenester, helse og omsorg, transport, kompetanse, fellesfunksjoner, styring og kriseledelse og avdekke og håndtere digitale angrep.

 • 20.06.2014

  Regjeringen nedsetter digitalt sårbarhetsutvalg

  Pressemelding | Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen nedsetter i dag et utvalg som skal kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Utvalget skal foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og senke den digitale sårbarheten i samfunnet.