Historisk arkiv

Bedre redningstjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Vi får nå klarere styrings-, ansvars-, varslings- og rapporteringslinjer i redningstjenesten. Politimestrene i de aktuelle distriktene får myndighet til å lede de respektive hovedredningssentralene, lokale redningssentraler og redningsledelsen ved disse, sier statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Norge skal fortsatt ha en redningstjeneste basert på nasjonal dugnad og samvirke mellom offentlige, frivillige og private aktører. Grunnleggende prinsipper om samvirke, ansvar og koordinering ligger fast. I den nye organisasjonsplanen presiseres det at politiets lederfunksjon kommer i tillegg til rollen som leder for politidistriktet.

Organisasjonsplanen ble vedtatt 19. juni i år, og trådte formelt i kraft 2. november.


Økt fokus på samvirke
: Hovedredningssentralene får et pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten i det daglige. Redningsledelsene ved hovedredningssentralene på Sola og i Bodø får flere nye medlemmer – både offentlige og private aktører. Også ved de lokale redningssentralene blir det justeringer i sammensetningen av redningsledelsene. Videre nedfelles redningsledelsenes rolle om å bidra til å utvikle den samvirkende redningstjenesten. De kommende redningsledelsene vil dermed få en sammensetning og en rolle som gjenspeiler dagens behov for samvirke mellom relevante aktører.

Justis- og beredskapsdepartementet gir nærmere instrukser, mandat og retningslinjer for utøvelse av redningstjenesten. Departementet har 5. november fastsatt følgende instrukser og  mandater:

Departementet har også fastsatt en overgangsordning for de lokale redningssentralene for å sikre en god samkjøring med etablering av nye politidistrikt som følge av Nærpolitireformen.