Mandat for redningsledelsene ved Hovedredningssentralen Sør-Norge og Hovedredningssentralen Nord-Norge

Redningstjenestens organisering, rutiner for samarbeid, ledelse koordinering, ansvar og oppgaver er fastsatt i kgl.res. 19. juni 2015 nr. 677 Organisasjonsplan for redningstjenesten.

Redningsledelsens ansvar og oppgaver skal reguleres i et eget mandat fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet, jf. kgl.res. pkt. 2-2 fjerde ledd. Følgende mandat utdyper kgl.res. når det gjelder redningsledelsene ved henholdsvis Hovedredningssentralen Sør- Norge og Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Representanter i redningsledelsen ved HRS

Hver av de to hovedredningssentralene består av en redningsledelse, sammensatt av de sentrale samvirkepartnerne og med politimestrene med ansvar for Bodø og Sola som ledere. De sentrale samvirkepartnerne i redningsledelsen skal bestå av representanter for:

 • Avinor
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forsvaret
 • Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
 • Helsedirektoratet
 • Kystverket
 • Luftfartstilsynet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Redningsselskapet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Telenor Maritim Radio 

Redningsledelsen

Det enkelte medlem av redningsledelsen skal, med sin fagkunnskap og fullmakter, bidra til å ivareta redningstjenestens mål om å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner. Medlemmene i redningsledelsen må ha god forståelse for hovedprinsippene for beredskapsarbeid og krisehåndtering: Ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet, nærhetsprinsippet, samvirkeprinsippet, prinsippet om integrert tjeneste og koordineringsprinsippet.

Medlemmene i redningsledelsen skal stille med de nødvendige fullmakter og være oppdatert innenfor sitt fagfelt med hensyn til hvilke ressurser som er tilgjengelige og som kan stilles til disposisjon for hendelsen. Redningsledelsens medlemmer bør derfor representere etatenes/organisasjonenes ledelsesnivå. 

1. Redningsledelsens oppgaver mellom hendelser

1.1. En sentral oppgave for redningsledelsen er å bidra til langsiktig videreutvikling av den samvirkende redningstjenesten mellom hendelsene. Redningsledelsens medlemmer skal med utgangspunkt i redningstjenestens samvirkeprinsipp arbeide for økt kunnskap og forståelse for redningstjenestens funksjon og behov i egen sektor. Videre har hver sektor og det enkelte medlemmet i redningsledelsen et selvstendig ansvar for å videreutvikle redningstjenesten – herunder påse at eget planverk er oppdatert, vedlikeholdt og avstemt mot de øvrige samvirkepartnernes planverk. Medlemmene i redningsledelsen skal holde hovedredningssentralen orientert om forhold fra egen sektor som kan være av betydning for redningstjenesten.

1.2. Redningsledelsen skal møtes minst tre ganger i året (utenom hendelser). Møtene kan gjennomføres som fellesmøter mellom de to redningsledelsene ved hovedredningssentralene. Minst ett av møtene skal være felles.

1.3. Redningsledelsen skal delta på utvalgte øvelser ved hovedredningssentralene. 

2. Redningsledelsens oppgaver under hendelser

2.1. Når redningsledelsen er innkalt under en hendelse har den det overordnede ledelses- og koordineringsansvaret for hendelsen. Redningsledelsen skal særlig planlegge langsiktig for gjennomføring av hendelsen. Redningsledelsen skal kreve fremlagt forslag til løsninger på problemstillinger av vesentlig betydning for hendelsen fra vakthavende redningsleder.

2.2. Politimesteren leder arbeidet i redningsledelsen og fordeler arbeidet i nødvendig grad. Politimesteren sørger for regelmessige orienteringer og oppsummering av status og meddeler redningsledelsens beslutninger til vakthavende redningsleder.

2.3. Under hendelser følger fagansvaret for ressursene linjen i den enkelte etat/organisasjon. Hovedredningssentralenes hovedoppgave er å koordinere innsats fra disse ressursene. Redningsledelsens medlemmer må derfor ivareta sitt respektive operative linjeansvar gjennom den som koordinerer aksjonen. Det er hovedredningssentralene som beslutter mål og retning med bruken av ressursen. Medlemmet skal likevel kunne ivareta en faglig kommunikasjon med ressursen ved behov. Slik kommunikasjon må samordnes med den som koordinerer hendelsen og loggføres. Det må ikke gjøres avtaler utenom vakthavende redningsleder.

2.4. Det enkelte medlem skal på oppfordring av redningsledelsen kunne besvare henvendelser fra media som omhandler dennes fagfelt eller ressurs. Det enkelte medlem kan også uttale seg direkte, men må da koordinere dette med kommunikasjonsvirksomheten ved hovedredningssentralene.

2.5. Ved behov, utpeker det enkelte medlem i redningsledelsen rådgivere som kan bistå hovedredningssentralene med faglig spesialkompetanse under hendelser.

2.6. Selv om redningsledelsen ikke er innkalt, vil vakthavende redningsleder over telefon kunne innhente informasjon eller råd fra en eller flere av redningsledelsens medlemmer eller utpekte rådgivere. Etterfølgende beslutning treffes i slike tilfeller av vakthavende redningsleder.

2.7. Ledelsens medlemmer oppfordres til å kontakte hovedredningssentralen for eventuell avklaring eller faglige innspill når informasjon om en hendelse kommer fra andre enn hovedredningssentralen.

3. Varsling og innkalling under en hendelse

3.1. Alle medlemmene i redningsledelsen skal varsles når det oppstår hendelser som etter politimesterens vurdering vil kunne kreve redningsledelsens involvering.

3.2. Redningsledelsen innkalles under en hendelse dersom politimesteren eller minst to andre medlemmer i redningsledelsen krever det.  Alle innkalte skal delta, eventuelt ved vararepresentant. Redningsledelsens medlemmer har rett til å søke seg fritatt dersom hendelsen ikke direkte berører deres fagfelt. Politimesteren avgjør søknaden. Beslutningen skal loggføres.

3.3. Inntil politimesteren eller stedfortreder møter, svarer vakthavende redningsleder for denne. For det tilfelle ingen av dem kan møte, avgjør politimesteren hvem som møter i dennes sted.

3.4. Ved innkalling av redningsledelsen skal avdelingsdirektør og operativ redningsinspektør varsles. Innkallingen skal loggføres. 

4. Redningsledelsens ansvar og beslutningsmyndighet

4.1. Som medlem av redningsledelsen er man premissleverandør for redningsledelsens beslutninger. 

4.2. Det enkelte medlem møter i redningsledelsen både for den ressurs de er oppnevnt fra og med sin egen fagkompetanse.  Dette medfører et ansvar for å ha god oversikt over ressursen og de faglige tema som er aktuelle knyttet til redningstjenesten.

4.3. Ved uenighet om en beslutning i redningsledelsen oppfordres medlemmene til å bidra til at det kan oppnås enighet. Dersom enighet ikke oppnås, avgjør politimesteren. Eventuell uenighet skal loggføres.

4.4. Hvert medlem i redningsledelsen skal ha en vararepresentant. Vararepresentanten må ha den nødvendige kompetanse og fullmakt til å kunne møte i stedet for det faste medlemmet.

5. Veileder 

Mer detaljert informasjon følger av den til enhver tid gjeldende veiledning som utarbeides av hovedredningssentralene. 

6. Rapportering

Redningsledelsen ved politimesteren rapporterer tertialvis til Justis- og beredskapsdepartementet. Det rapporteres også til departementet dersom redningsledelsen har vært innkalt under en hendelse.

7. Annet

Dette mandatet erstatter instruks for den kollektive ledelse JRCC STAVANGER[1] av 29. august 2005. 

 

Øistein Knudsen
Ekspedisjonssjef[1] Instruksen har vært gjeldende også for HRS Nord-Norge