Mandat for redningsledelsene ved lokale redningssentraler (LRS)

Redningstjenestens organisering, rutiner for samarbeid, ledelse, koordinering, ansvar og oppgaver er beskrevet i organisasjonsplan for redningstjenesten, fastsatt i kgl.res. 6. desember 2019.

Redningsledelsens ansvar og oppgaver ved de lokale redningssentralene skal reguleres i et eget mandat fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet, jf. organisasjonsplan for redningstjenesten, pkt. 2-3, fjerde ledd. Følgende mandat utdyper organisasjonsplan for redningstjenesten når det gjelder redningsledelsene ved de lokale redningssentralene. Med lokal redningssentral (LRS) menes det ledelses- og koordineringsapparat som iverksettes ved politidistriktet under en søk- og redningsaksjon. 

1. Representanter i redningsledelsen ved LRS

1.1. Hver LRS består av en redningsledelse sammensatt av de viktigste samvirkepartnerne innen landredning, med politimesteren som leder. De sentrale samvirkepartnerne i redningsledelsen består av representanter for:

  • Avinor
  • Brann- og redningstjenesten
  • Forsvaret
  • Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF)
  • Fylkesmannens beredskapsorganisasjon
  • Helsedirektoratet
  • Kystverket (der det er relevant)
  • Sivilforsvaret

 

1.2. Utover dette kan det, forutsatt tilstrekkelig avtalegrunnlag og godkjenning fra hovedredningssentralen, gjøres lokale tilpasninger i sammensetningen av den lokale redningsledelsen. 

2. Redningsledelsen

2.1. Det enkelte medlem av redningsledelsen skal, med sin fagkunnskap og fullmakter, bidra til å ivareta redningstjenestens mål om å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner. Medlemmene i redningsledelsen må ha inngående forståelse for prinsippene som gjelder for redningstjenesten: ansvarsprinsippet, samvirkeprinsippet, prinsippet om integrert tjeneste og koordineringsprinsippet. Det enkelte medlem skal holde seg orientert om relevant regelverk og retningslinjer som regulerer egen funksjon.

2.2. Medlemmene i redningsledelsen skal stille med de nødvendige fullmakter og være oppdatert innenfor sitt fagfelt med hensyn til hvilke ressurser som er tilgjengelige og som kan stilles til disposisjon. Det er spesielt viktig at medlemmet har god oversikt over sårbarheter i egen sektor og kunnskap om mulige kompenserende tiltak i en knapphetssituasjon. Måten det enkelte medlemmet skal samhandle med sin etat/organisasjon på, både mellom og under hendelser, skal være avklart. Dette inkluderer også hvordan medlemmet kan utvide tildelte fullmakter på ved behov.

Redningsledelsens medlemmer bør representere etatenes/organisasjonenes ledelsesnivå innenfor det aktuelle politidistrikt.

3. Redningsledelsens oppgaver mellom hendelser

3.1. En sentral oppgave for redningsledelsen er å bidra til utvikling av redningstjenesten. Redningsledelsens medlemmer skal arbeide for økt kunnskap og forståelse for redningstjenestens funksjon og behov innenfor eget ansvarsområde, samt dele kunnskap fra egen organisasjon med de øvrige aktørene i redningsledelsen og i redningstjenesten.

3.2. Videre har hver organisasjon og det enkelte medlemmet i redningsledelsen et selvstendig ansvar for å videreutvikle redningstjenesten innad i egen organisasjon – herunder påse at eget planverk og relevante dokumenter er oppdatert, vedlikeholdt og avstemt mot de øvrige samvirkepartnernes planverk og planverket til LRS. Dette ansvaret innebærer også å ha fokus på forhold som kan påvirke redningstjenesten når de utfører sitt daglige virke, samt sørge for at egen rolle og funksjon i redningsledelsen er godt kjent i egen etat/organisasjon. Medlemmene i redningsledelsen skal holde LRS orientert om forhold innenfor eget ansvarsområde som kan være av betydning for redningstjenesten.

3.3. Den lokale redningsledelsen skal møtes minst to ganger i året (utenom hendelser).

3.4. Redningsledelsen skal delta på utvalgte øvelser ved LRS. 

4. Redningsledelsens oppgaver under hendelser

4.1 Når redningsledelsen er innkalt under en hendelse har den det overordnede ledelses- og koordineringsansvaret for hendelsen på lokalt plan. Redningsledelsen skal særlig planlegge langsiktig for gjennomføring av hendelsen. Redningsledelsen skal kreve fremlagt forslag til løsninger på problemstillinger av vesentlig betydning for hendelsen fra politimesterens stab.

4.2. Politimesteren leder arbeidet i redningsledelsen og fordeler arbeidet i nødvendig grad. Politimesteren sørger for regelmessige orienteringer og oppsummering av status og meddeler redningsledelsens beslutninger til politimesterens stab.

4.3. Under hendelser følger fagansvaret for ressursene linjen i den enkelte etat/organisasjon. LRSs hovedoppgave er å koordinere innsats fra disse ressursene. Redningsledelsens medlemmer må derfor ivareta sitt respektive operative linjeansvar gjennom den som koordinerer aksjonen. Medlemmet skal likevel kunne ivareta en faglig kommunikasjon med ressursen ved behov. Slik kommunikasjon må samordnes med den som koordinerer hendelsen og loggføres. Det må ikke gjøres avtaler utenom den koordineringsansvarlige.

4.4. Ved behov, utpeker det enkelte medlem i redningsledelsen rådgivere som kan bistå LRS med faglig spesialkompetanse under hendelser.

4.5. Selv om redningsledelsen ikke er innkalt, vil stab/operasjonsleder kunne innhente råd fra en eller flere av redningsledelsens medlemmer eller utpekte rådgivere. Etterfølgende beslutning treffes i slike tilfeller av stab/operasjonsleder.

4.6. Redningsledelsens medlemmer oppfordres til å kontakte den lokale redningssentralen for eventuell avklaring eller faglige innspill når informasjon om en hendelse kommer fra andre enn den lokale redningssentralen.

5. Varsling og innkalling under en hendelse

5.1. Alle medlemmene i redningsledelsen skal varsles når det oppstår hendelser som etter politimesterens vurdering vil kunne kreve redningsledelsens involvering. Behovet for å varsle redningsledelsen har sammenheng med hvilket nivå redningshendelsen tilhører: 

5.2. Nivå 1 – redningsoppdrag

Dette er betegnelsen på en vanlig ulykke eller et redningsoppdrag. Oppdraget håndteres rutinemessig, og LRS er ikke utfordret verken av hendelsens omfang eller kompleksitet på en slik måte at de må etablere ekstraordinær ledelse eller rekvirere ressurser utover de som normalt er på vakt eller er umiddelbart tilgjengelige i området. Dette er oppdrag som løses uten at redningsledelsen kalles inn. Enkelte medlemmer i ledelsen kan benyttes som rådgivere i hendelsen. 

5.4. Nivå 2 – alvorlig hendelse 

Begrepet benyttes ved redningsoppdrag der det kan være et høyt antall skadde, en kompleks evakueringssituasjon eller en hendelse som vil kreve bistand utover de lokale ressursene som finnes i et området. Dette er hendelser som normalt ikke utfordrer ressurssituasjonen nasjonalt. Som for nivå 1 kan det bli aktuelt å støtte seg til enkelte medlemmer av redningsledelsen ved LRS. Redningsledelsen informeres om hendelsen og politimesteren vurderer om redningsledelsen skal innkalles eller ikke. 

5.4. Nivå 3 – katastrofe 

En katastrofe forstås som en hendelse som er så stor at den vil kreve ressurser og innsats i et nasjonalt perspektiv. I faser av innsatsen vil det være knapphet på innsatspersonell, evakueringsressurser eller mulighet for definitiv behandling slik at liv kan gå tapt. Et høyt antall døde vil normalt også forstås som en katastrofe. Ved en katastrofealarm vil alle som har beredskapsoppgaver måtte forventes å mobilisere hele bredden av egne ressurser og kapasiteter som er relevante for hendelsen, og på ulike nivåer både identifisere behov og treffe tiltak ut fra eget ansvarsområde uten at man får til den koordineringen som er normal i en hverdagssituasjon. Ved en katastrofe skal redningsledelsen kalles inn.

5.5. Redningsledelsen innkalles under en hendelse dersom politimesteren eller minst to andre medlemmer i redningsledelsen krever det.  Alle innkalte skal delta, eventuelt ved vararepresentant. Redningsledelsens medlemmer har rett å søke seg fritatt fra å delta dersom hendelsen ikke direkte berører deres fagfelt. Politimesteren avgjør søknaden. Beslutningen om hvorvidt medlemmer av redningsledelsen er fritatt eller ikke skal loggføres.

5.6. Inntil politimester eller stedfortreder møter, svarer operasjonsleder for denne. For det tilfelle at ingen av dem kan møte, avgjør politimesteren hvem som møter i dennes sted.

6. Redningsledelsens ansvar og beslutningsmyndighet

6.1. Som medlem av redningsledelsen er man premissleverandør for redningsledelsens beslutninger. 

6.2. Det enkelte medlem møter i redningsledelsen både for den ressurs de er oppnevnt fra og med sin egen fagkompetanse.  Dette medfører et ansvar for å ha god oversikt over ressursen og de faglige tema som er aktuelle knyttet til redningstjenesten.

6.3. Ved uenighet om en beslutning i redningsledelsen oppfordres medlemmene til å bidra til at det kan oppnås enighet. Dersom enighet ikke oppnås, avgjør politimesteren. Eventuell uenighet skal loggføres.

6.4. Hvert medlem i redningsledelsen skal ha en vararepresentant. Vararepresentanten må ha den nødvendige kompetanse og fullmakt til å kunne møte i stedet for det faste medlemmet.

7. Veileder

7.1. Mer detaljert informasjon følger av den til enhver tid gjeldende veiledning som utarbeides av hovedredningssentralen. 

8. Rapportering

8.1. Redningsledelsen ved politimesteren rapporterer til hovedredningssentralen under hendelser, og etter behov mellom hendelser.

9. Svalbard lokale redningssentral

9.1. Dette mandatet gjelder med nødvendige tilpasninger for Svalbard LRS ved Sysselmesteren og dennes stedfortreder.