Mandat for redningsledelsene ved lokale redningssentraler

Redningstjenestens organisering, rutiner for samarbeid, ledelse koordinering, ansvar og oppgaver er fastsatt i kgl.res. 19. juni 2015 nr. 677 Organisasjonsplan for redningstjenesten.

Redningsledelsens ansvar og oppgaver skal reguleres i et eget mandat fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet, jf. kgl.res. pkt. 3-3 fjerde ledd. Følgende mandat utdyper kgl. res. når det gjelder redningsledelsene ved de lokale redningssentralene. Med lokal redningssentral (LRS) menes det ledelses- og koordineringsapparat som iverksettes ved politidistriktet under en søk- og redningsaksjon. 

Representanter i redningsledelsen ved LRS

Hver lokal redningssentral består av en redningsledelse sammensatt av de viktigste samvirkepartnerne innen landredning, med politimesteren som leder. De sentrale samvirkepartnerne i redningsledelsen skal bestå av representanter for:

  • Avinor
  • Brann- og redningstjenesten
  • Forsvaret
  • Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF)
  • Fylkesmannens beredskapsorganisasjon
  • Helsedirektoratet
  • Kystverket (der det er relevant)
  • Sivilforsvaret

Utover dette kan det, forutsatt tilstrekkelig avtalegrunnlag og godkjenning fra hovedredningssentralene, gjøres lokale tilpasninger i sammensetningen av den lokale redningsledelsen. 

Redningsledelsen

Det enkelte medlem av redningsledelsen skal, med sin fagkunnskap og fullmakter, bidra til å ivareta redningstjenestens mål om å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner. Medlemmene i redningsledelsen må ha god forståelse for hovedprinsippene for beredskapsarbeid og krisehåndtering: Ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet, nærhetsprinsippet, samvirkeprinsippet, prinsippet om integrert tjeneste og koordineringsprinsippet.

Medlemmene i redningsledelsen skal stille med de nødvendige fullmakter og være oppdatert innenfor sitt fagfelt med hensyn til hvilke ressurser som er tilgjengelige og som kan stilles til disposisjon for hendelsen. Redningsledelsens medlemmer bør derfor representere etatenes/organisasjonenes ledelsesnivå innenfor det aktuelle politidistrikt.

 

1. Redningsledelsens oppgaver mellom hendelser

1.1. En sentral oppgave for redningsledelsen er å bidra til langsiktig videreutvikling av den samvirkende redningstjenesten mellom hendelsene. Redningsledelsens medlemmer skal med utgangspunkt i redningstjenestens samvirkeprinsipp arbeide for økt kunnskap og forståelse for redningstjenestens funksjon og behov i egen etat/organisasjon. Videre har hver etat/organisasjon og det enkelte medlemmet i redningsledelsen et selvstendig ansvar for å videreutvikle redningstjenesten, herunder påse at eget planverk er oppdatert, vedlikeholdt og avstemt mot de øvrige samvirkepartnernes planverk. Medlemmene i redningsledelsen skal holde lokal redningssentral orientert om forhold fra egen etat/organisasjon som kan være av betydning for redningstjenesten.

1.2. Den lokale redningsledelsen skal møtes minst to ganger i året (utenom hendelser og øvelser).

1.3. Redningsledelsen skal delta på utvalgte øvelser ved LRS.

2. Redningsledelsens oppgaver under hendelser

2.1. Når redningsledelsen er innkalt under en hendelse har den det overordnede ledelses- og koordineringsansvaret for hendelsen på lokalt plan. Redningsledelsen skal særlig planlegge langsiktig for gjennomføring av hendelsen. Redningsledelsen skal kreve fremlagt forslag til løsninger på problemstillinger av vesentlig betydning for hendelsen fra politimesterens stab.

2.2. Politimesteren leder arbeidet i redningsledelsen og fordeler arbeidet i nødvendig grad. Politimesteren sørger for regelmessige orienteringer og oppsummering av status og meddeler redningsledelsens beslutninger til politimesterens stab.

2.3. Under hendelser følger fagansvaret for ressursene linjen i den enkelte etat/organisasjon. Lokal redningssentrals hovedoppgave er å koordinere innsats fra disse ressursene. Redningsledelsens medlemmer må derfor ivareta sitt respektive operative linjeansvar gjennom den som koordinerer aksjonen. Medlemmet skal likevel kunne ivareta en faglig kommunikasjon med ressursen ved behov. Slik kommunikasjon må samordnes med den som koordinerer hendelsen og loggføres. Det må ikke gjøres avtaler utenom den koordineringsansvarlige.

2.4. Ved behov, utpeker det enkelte medlem i redningsledelsen rådgivere som kan bistå lokal redningssentral med faglig spesialkompetanse under hendelser.

2.5. Selv om redningsledelsen ikke er innkalt, vil stab/operasjonsleder over telefon kunne innhente råd fra en eller flere av redningsledelsens medlemmer eller utpekte rådgivere. Etterfølgende beslutning treffes i slike tilfeller av stab/operasjonsleder.

2.6. Ledelsens medlemmer oppfordres til å kontakte den lokale redningssentralen for eventuell avklaring eller faglige innspill når informasjon om en hendelse kommer fra andre enn den lokale redningssentralen.

3. Varsling og innkalling under en hendelse

3.1. Alle medlemmene i redningsledelsen skal varsles når det oppstår hendelser som etter politimesterens vurdering vil kunne kreve redningsledelsens involvering.

3.2. Redningsledelsen innkalles under en hendelse dersom politimesteren eller minst to andre medlemmer i redningsledelsen krever det.  Alle innkalte skal delta, eventuelt ved vararepresentant. Redningsledelsens medlemmer har rett å søke seg fritatt fra å delta dersom hendelsen ikke direkte berører deres fagfelt. Politimesteren avgjør søknaden. Beslutningen om hvorvidt medlemmer av redningsledelsen er fritatt eller ikke skal loggføres.

3.3. Inntil politimester eller stedfortreder møter, svarer operasjonsleder for denne. For det tilfelle at ingen av dem kan møte, avgjør politimesteren hvem som møter i dennes sted.

4. Redningsledelsens ansvar og beslutningsmyndighet

4.1. Som medlem av redningsledelsen er man premissleverandør for redningsledelsens beslutninger. 

4.2. Det enkelte medlem møter i redningsledelsen både for den ressurs de er oppnevnt fra og med sin egen fagkompetanse.  Dette medfører et ansvar for å ha god oversikt over ressursen og de faglige tema som er aktuelle knyttet til redningstjenesten.

4.3. Ved uenighet om en beslutning i redningsledelsen oppfordres medlemmene til å bidra til at det kan oppnås enighet. Dersom enighet ikke oppnås, avgjør politimesteren. Eventuell uenighet skal loggføres.

4.4. Hvert medlem i redningsledelsen skal ha en vararepresentant. Vararepresentanten må ha den nødvendige kompetanse og fullmakt til å kunne møte i stedet for det faste medlemmet.

5. Veileder

Mer detaljert informasjon følger av den til enhver tid gjeldende veiledning som utarbeides av hovedredningssentralene. 

6. Rapportering

Redningsledelsen ved politimesteren rapporterer til overordnet hovedredningssentral under hendelser, og etter behov mellom hendelser.

7. Svalbard lokale redningssentral

Dette mandatet gjelder med nødvendige tilpasninger for Svalbard lokale redningssentral ved Sysselmannen og dennes stedfortreder.

 

Øistein Knudsen
Ekspedisjonssjef