Redningstjenesten – Instruks om hovedredningssentralenes tilsyn med de lokale redningssentralene

Redningstjenestens organisering, rutiner for samarbeid, ledelse koordinering, ansvar og oppgaver er fastsatt i kgl.res. 19. juni 2015 nr. 677 Organisasjonsplan for redningstjenesten. I denne fremgår det at hovedredningssentralene jevnlig skal føre tilsyn med lokale redningssentraler etter nærmere instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet (pkt. 2-6). Det vises også til årlig tildelingsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

Instruks om hovedredningssentralenes tilsyn med de lokale redningssentralene (LRS) fastsettes som følger: 

1. Overordnet mål for tilsynet

Overordnet mål for tilsyn er å avdekke utfordringer knyttet til samvirke, koordinering, rolleavklaring og samtrening mellom aktørene i redningstjenesten med sikte på at LRS skal være best mulig egnet til å ivareta sitt ansvar og oppgaver innen redningstjenesten. 

2. Tema og formål med tilsynet

Gjennom tilsyn må hovedredningssentralene (HRS) blant annet kunne avdekke status for utvikling av samvirket i redningstjenesten. 

Konkrete temaer for tilsynet inkluderer, men er ikke begrenset til: 

  • Oppfølging fra tidligere tilsyn,
  • Kartlegging av innsikt om ansvar, fullmakter og oppgaver innen redningstjenesten,
  • Kartlegging av hvordan redningsledelsen arbeider for utvikling av den samvirkende redningstjenesten,
  • Kontroll av status for helhetlig planverk,
  • Gjennomgang av aktuell øvelsesvirksomhet og bruk av øvingsfora, SAR-erfaringsrapporter og SAR-hendelser;

3. Oppfølging etter tilsyn

Overfor den enkelte LRS:

  • HRS skal rapportere eventuelle forbedringspunkter knyttet til samarbeidet mellom aktørene i LRS og mellom LRS og HRS.
  • HRS kan pålegge LRS å legge fram forslag til oppfølgingsplan etter tilsynet, inkludert en beskrivelse av hvordan avdekkede forbedringspunkter kan håndteres hos LRS.
  • Ved behov skal HRS gjennomføre oppfølgende tilsyn.

Overfor LRS samlet:

HRS skal ivareta systematisk erfaringsoverføring mellom HRS og LRS.

Overfor JD:

HRS skal rapportere til JD om alvorlige avvik knyttet til tilsyn med LRS.

 

Øistein Knudsen
Ekspedisjonssjef