Redningstjenesten – Instruks til politimester for lokal redningssentral

Redningstjenestens organisering, rutiner for samarbeid, ledelse koordinering, ansvar og oppgaver er fastsatt i kgl.res. 19. juni 2015 nr. 677 Organisasjonsplan for redningstjenesten.

Justis- og beredskapsdepartementet gir nærmere instrukser, mandat og retningslinjer for utøvelse av redningstjenesten, jf. kgl. res. punkt 1-5.

Den nærmere instruks til politimester for lokal redningssentral (LRS) fastsettes som følger:

 1. Politimesteren i vedkommende politidistrikt skal lede LRS og redningsledelsen i tråd med kgl. res. Organisasjonsplan for redningstjenesten. Hovedføringene er gitt i kgl. res. punkt 1-1 som beskriver formålet med organisasjonsplanen:
  Formålet er å ivareta en integrert redningstjeneste basert på nasjonal dugnad og samvirke mellom offentlige, frivillige og private aktører.
   
 2. Visepolitimester, eller den politimesteren bemyndiger, er stedfortreder for politimesteren i sin rolle som leder av LRS og redningsledelsen.  
   
 3. Både politimesteren og visepolitimester/stedfortreder skal ha oppdatert kompetanse om redningstjenesten og stabs- og kriseledelse, slik at aktuell lederrolle til enhver tid kan ivaretas.
   
 4. Som leder av redningsledelsen plikter politimesteren å informere om redningsledelsens ansvar og beslutningsmyndighet, inkludert at den enkelte representant i redningsledelsen er premissleverandør for redningsledelsens beslutninger.
   
 5. Under hendelser rapporterer politimesteren ved LRS til vedkommende hovedredningssentral. Også utenom hendelser rapporterer politimesteren ved LRS til vedkommende hovedredningssentral vedrørende redningsfaglige tema.
   
  Det vises til kgl. res Organisasjonsplan for redningstjenesten og mandat for redningsledelsen ved lokal redningssentral for nærmere beskrivelse av politimesterens rolle som leder av redningsledelsen.
    
 6. Politimesteren ved LRS har ansvar for at instrukser og mandat som gjelder LRS, følges, samt at innspill til endringer oversendes hovedredningssentralene.
   
 7. Denne instruksen gjelder med nødvendige tilpasninger for Svalbard lokale redningssentral ved Sysselmannen og dennes stedfortreder.
   
 8. Oppdatert organisasjonskart for hovedredningssentralene og underordnede lokale redningssentraler, inkludert Svalbard lokale redningssentral, skal være vedlegg til denne instruksen.
   
 9. Denne instruksen trer i kraft ved signering.
   
  I forbindelse med kommende overgang fra 27 til 12 politidistrikt på fastlands-Norge har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt[1] følgende overgangsordning for LRS:

  «Under henvisning til kgl. res. 19 juni nr. 677 Organisasjonsplan for redningstjenesten pkt. 4-4 Endring i sammensetning av redningsledelsen, fastsetter Justis- og beredskapsdepartementet følgende overgangsordning for de lokale redningssentralene:
   
  • Eksisterende lokale redningssentraler opprettholdes med gjeldende sammensetning fram til nye lokale redningssentraler kan etableres i ny organisasjonsstruktur. 
  • For øvrig vil kgl. res. 19. juni nr. 677 Organisasjonsplan for redningstjenesten gjelde fra 2. november 2015 som fastsatt.
  • Etablering av nye lokale redningssentraler meddeles fortløpende begge hovedredningssentralene.
  Unntak:
  • Fra 2. november 2015 utgår Telenor fra redningsledelsen ved lokal redningssentral, jf. Organisasjonsplan for redningstjenesten pkt. 3-3.
  • For Svalbard LRS gjelder ingen overgangsordning da Nærpolitireformen ikke omhandler denne.»

Øistein Knudsen
Ekspedisjonssjef[1] Brev fra JD av 20.10.2015, JD ref.15/5903-9