Redningstjenesten – Instruks til politimester for Hovedredningssentralen Nord-Norge

Redningstjenestens organisering, rutiner for samarbeid, ledelse koordinering, ansvar og oppgaver er fastsatt i kgl.res. 19. juni 2015 nr. 677 Organisasjonsplan for redningstjenesten.

Justis- og beredskapsdepartementet gir nærmere instrukser, mandat og retningslinjer for utøvelse av redningstjenesten, jf. kgl. res. punkt 1-5. Videre fastsettes den enkelte hovedredningssentrals geografiske ansvarsområde (virkeområde) i instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, jf. kgl. res. pkt. 2-1. Det vises også til årlig tildelingsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). 

Den nærmere instruks til politimester for Hovedredningssentralen Nord-Norge og den enkelte hovedredningssentrals virkeområde fastsettes som følger:

 1. Politimesteren med ansvar for Bodø skal lede Hovedredningssentralen Nord-Norge og redningsledelsen i tråd med kgl. res. Organisasjonsplan for redningstjenesten. Hovedføringene er gitt i kgl. res. punkt 1-1 som beskriver formålet med organisasjonsplanen slik:
  Formålet er å ivareta en integrert redningstjeneste basert på nasjonal dugnad og samvirke mellom offentlige, frivillige og private aktører.
   
 2. Virkeområdet til Hovedredningssentralen Nord-Norge omfatter havområdene nord for 65. nordlige breddegrad samt landområdet nord for Nord-Trøndelag fylke. 
   
 3. Visepolitimester i vedkommende distrikt er stedfortreder for politimesteren i sin rolle som leder av Hovedredningssentralen Nord-Norge og redningsledelsen.  
   
 4. Både politimester og visepolitimester skal ha oppdatert kompetanse om redningstjenesten og stabs- og kriseledelse slik at aktuell lederrolle til enhver tid kan ivaretas.
   
 5. I tråd med kgl. res Organisasjonsplan for redningstjenesten skal de to hovedredningssentralene ved behov overta eller bistå i hverandres redningsaksjoner eller i utførelsen av andre oppgaver, inkludert administrativ samhandling. Politimesteren ved de to hovedredningssentralene skal spesielt påse at hovedredningssentralene er forberedt og klare for dette.
   
 6. Som leder av redningsledelsen plikter politimesteren å informere om redningsledelsens ansvar og beslutningsmyndighet, inkludert at den enkelte representant i redningsledelsen er premissleverandør for redningsledelsens beslutninger.
   
 7. Under hendelser rapporterer politimesteren til JD dersom redningsledelsen innkalles, og ellers i nødvendig utstrekning.
   
  Det vises til kgl. res Organisasjonsplan for redningstjenesten og mandat for redningsledelsen ved hovedredningssentralene for nærmere beskrivelse av politimesterens rolle som leder av redningsledelsen.
   
 8. Hovedredningssentralene (HRS) ved politimestrene fastsetter sammen instruks om ansattes ansvar og oppgaver ved HRS.
   
  Øvrige underliggende instrukser til kgl. res. Organisasjonsplan for redningstjenesten fastsettes av JD med mindre dette delegeres til hovedredningssentralene.
   
  Politimesteren har ansvar for at instrukser og mandat som gjelder HRS følges. Videre har politimesteren ansvar for at innspill til endringer av instrukser eller mandat for HRS eller lokale redningssentraler oversendes JD.
   
 9. Oppdatert organisasjonskart for hovedredningssentralene og underordnede lokale redningssentraler skal være vedlegg til denne instruksen.
   
 10. Denne instruksen trer i kraft ved signering.

Øistein Knudsen
Ekspedisjonssjef