Historisk arkiv

Regjeringen har besluttet forprosjektering av nytt beredskapssenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil i forprosjekteringsfasen gå videre med Grønmo og Taraldrud som mulig lokalisering for politiets nasjonale beredskapsressurser. Regjeringen vurderer det ikke lenger som aktuelt å etablere beredskapssenter på Alnabru.

– Jeg er svært fornøyd med løsningen vi nå har kommet frem til. Det er en billigere og langt bedre løsning for politiet enn det prosjektet den forrige regjeringen hadde planlagt på Alnabru, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

28. august i år mottak Justis- og beredskapsdepartementet ekstern kvalitetssikringsrapport (KS1) om politiets nasjonale beredskap. Her blir det anbefalt at egenskapene ved de foreslåtte tomtene Grønmo og Taraldrud må avklares nærmere før endelig lokalisering blir besluttet. Parallell utredning vil pågå inntil det er skaffet mer forutsigbarhet om påvirkning på lokalmiljø, grunnforhold og tomtekostnader.

I tillegg til høyere kostnad, dokumenterer konseptvalgutredningen (KVU) og KS1-rapport også at et beredskapssenter på Alnabru vil gi dårligere treningsmuligheter på stedet, samt gi dårligere mulighet for fremtidig utbygging. Et beredskapssenter på Grønmo eller Taraldrud vil bli rimeligere, samt gi bedre muligheter for samtrening med politiets øvrige beredskapsressurser.

Styringsrammen er i KS1-rapporten anslått å utgjøre om lag 2,6 mrd. kroner. Kostnadsrammen er anslått til om lag 3,5 mrd. kroner eksklusiv tomtekostnad. Anslått byggekostnad for et beredskapssenter på Alnabru er om lag 840 mill. kroner høyere enn et beredskapssenter på Grønmo eller Taraldrud.