Prop. 166 L (2015–2016)

Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn)

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven. Endringene i verdipapirhandelloven gjelder gjennomføring av EMIR og shortsalgforordningen. Forslaget følger opp og supplerer lov 17. juni 2016 nr. 30 om EØS-finanstilsyn. For å gjøre det norske gjennomføringsregelverket mer oversiktlig og lettere tilgjengelig, foreslås det nå, som opplyst i Prop. 127 L (2015-2016),enkelte strukturelle og materielle tilpasninger i nasjonal rett til forordningene som ble vedtatt gjennomført i norsk rett ved lov 17. juni 2016 nr. 30. Forslaget har vært på høring. Formålet med de foreslåtte lovendringene er å gjøre det norske gjennomføringsregelverket mer oversiktlig og lettere tilgjengelig.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget