Historisk arkiv

Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, verdipapirfondloven, og ikraftsetting av shortsalgregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert to lover som ble vedtatt av Stortinget 12. desember 2016. Lovendringene settes i kraft 1. januar 2017 med unntak for bestemmelsene som gjelder EMIR og UCITS V-direktivet.

Lovene som er sanksjonert endrer blant annet:

-  lov om EØS-finanstilsyn
-  lov om kredittvurderingsbyråer
-  lov om forvaltning av alternative investeringsfond og
-  verdipapirhandelloven (shortsalg og EMIR),
jf. Prop. 166 L (2015-2016) og

-  verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.) og
-  lov om finansiell sikkerhetsstillelse
jf. Prop. 154 L (2015-2016).

Det er besluttet at ikrafttredelsen av lovvedtaket til Prop. 166 L (2015-2016) endringene i lov om EØS-finanstilsyn mv., vil skje trinnvis. Det nye shortsalgregelverket, endringene i lov om forvaltning av alternative investeringsfond og endringene i kredittvurderingsbyråloven trer i kraft 1. januar 2017. Slik det tidligere er informert om tar departementet sikte på at det nye EMIR-regelverket settes i kraft tidlig i andre kvartal 2017.

Når det gjelder endringene som ble foreslått i Prop. 154 L (2015-2016), er det besluttet at endringene i lov om finansiell sikkerhetsstillelse, verdipapirhandelloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond trer i kraft fra 1. januar 2017. Slik det tidligere er informert om, tar departementet sikte på å sette i kraft endringene i verdipapirfondloven som gjelder gjennomføring av UCITS V-direktivet i løpet av annet halvår 2017.