Offisielt fra statsråd 16. desember 2016

I statsråd i dag er blant annet stortingsmeldingene «Kommersiell allmennkringkasting» og «Eit moderne og framtidsretta NRK» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. desember 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:
(Lenker til proposisjoner og meldinger blir i dag aktive tidligst kl. 12.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 38 L (2016-2017)
Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker
(Nyhetssak

Prop. 43 L (2016-2017)
Endringer i markedsføringsloven
(telefonmarkedsføring mv.)
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Prop. 40 S (2016-2017)
Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger.
(Nyhetssak

Helse- og omsorgsdepartementet
Meld. St. 13 (2016-2017)
Kvalitet og pasientsikkerhet 2015
(Nyhetssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 42 L (2016-2017)
Endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 39 L (2016-2017)
Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Meld. St. 12 (2016-2017)
Alt å vinne
Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk
(Nyhetssak

Meld. St. 14 (2016-2017)
Kommersiell allmennkringkasting
(Nyhetssak

Meld. St. 15 (2016-2017)
Eit moderne og framtidsretta NRK
Finansiering og innhaldsplikter
(Nyhetssak

Kunnskapsdepartementet
Prop. 44 L (2016-2017)
Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.)
(Nyhetssak

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 41 L (2016-2017)
Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 45 S (2016-2017)
Gjennomføring av rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering
(Nyhetssak)

Prop. 46 S (2016-2017)
Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum – Skaret i Akershus og Buskerud
(Nyhetssak)

Prop. 47 S (2016-2017)
Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommunar i Rogaland
(Nyhetssak

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2016 til lov om endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.).
Lovvedtak 24 (2016-2017)  Lov nr. 90

Delt ikraftsetting av Stortingets vedtak 12. desember 2016 til lov om endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.). Lovens del I, II, IV og V trer i kraft 1. januar 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2016 til lov om endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn).
Lovvedtak 25 (2016-2017)  Lov nr. 91

Delt ikraftsetting av endringsloven. Loven trer i kraft fra 1. januar 2017 med unntak for romertall IV, romertall VII § 2-6, kapittel 13, § 14-3, § 15-2 niende ledd, § 15-6, § 15-7, § 17-1 og romertall X. 

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. november 2016 til lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven).
Lovvedtak 8 (2016-2017)  Lov nr. 92

Lov 12. august 2016 nr. 78 om endringer i sikkerhetsloven(reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) trer i kraft fra 1. januar 2017. 

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2001 nr. 711 om personellsikkerhet og forskrift 1. juli 2001 nr. 753 om sikkerhetsgraderte anskaffelser, fastsettes. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen).
Lovvedtak 22 (2016-2017)  Lov nr. 93
Loven gjelder fra 1. januar 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse).
Lovvedtak 20 (2016-2017)  Lov nr. 94
Loven gjelder fra 1. januar 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret).
Lovvedtak 18 (2016-2017)  Lov nr. 95 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker).
Lovvedtak 21 (2016-2017)  Lov nr. 96
Loven trer i kraft 1. januar 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel).
Lovvedtak 17 (2016-2017)  Lov nr. 97 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.).
Lovvedtak 16 (2016-2017)  Lov nr. 98
Loven trer i kraft fra 1. januar 2017. 

Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Endringene i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her § 40 annet ledd, § 41 fjerde ledd, ny § 41 a og § 62 første ledd bokstav d og e trer i kraft 1. januar 2017.
Ny § 41 a i utlendingsloven og endringene i § 40 annet ledd og § 41 fjerde ledd gjelder bare for søknader som fremmes 1. januar 2017 eller senere.
Utlendingsloven § 62 første ledd bokstav d og e gjelder for søknader som fremmes 17. desember 2016 eller senere. 
(Nyhetssak)

Landbruksdepartementet
Ikrafttredelse av lov 16. september 2016 nr. 81 om endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.)
Loven trer i kraft 1. januar 2017.
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringar i veglova (Vegtilsynet).
Lovvedtak 14 (2016-2017)  Lov nr. 99
Loven trer i kraft 1. januar 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg).
Lovvedtak 15 (2016-2017)  Lov nr. 100
Loven trer i kraft 1. januar 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren).
Lovvedtak 13 (2016-2017)  Lov nr. 101
Loven trer i kraft fra 1. januar 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak av 6. desember 2016 til lov om endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.).
Lovvedtak 12 (2016-2017)  Lov nr. 102
Loven trer i kraft 1. januar 2017.

Delegasjon av myndighet etter jernbaneloven § 8 tredje punktum til Samferdselsdepartementet.
Statens jernbanetilsyn utpekes som markedsovervåkingsorgan etter § 11 b i jernbaneloven. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav).
Lovvedtak 11 (2016-2017)  Lov nr. 103
Loven trer i kraft 1. januar 2017. 

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2017 fastsettes. 

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) fastsettes. 

Forskrift om endring i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern og forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften), fastsettes. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool fastsettes. 

Forskrift om endring i forskrift 12. mars 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater mv. fastsettes. 

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern for 18 skogområder i fylkene Nord-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Hordaland fastsettes.
(Nyhetssak

Forskrifter om verneplan for Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde fastsettes.
(Nyhetssak

Forskrifter om verneplan for Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde fastsettes.
(Nyhetssak

Kulturdepartementet
Forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge, blir fastsett.
(Nyhetssak

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring i forskrift 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker, fastsettes.
(Nyhetssak) 

Samferdselsdepartementet
Forskrift om mellombelse auka bompengetakstar i Bergen blir fastsett. 

Forskrift om endring i forskrift 9. desember 2016 nr. 1479 om endringer i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, fastsettes. 

4. Klagesaker m.v.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klage fra Korus over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 30. juni 2016 om avslag på søknad om økonomisk tilskudd til forestillingen «Kaja og det mystiske havet», tas ikke til følge. 

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Paal Andre Bjørnestad gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær.
Politisk rådgiver Brage Baklien utnevnes som statssekretær for statsråd Siv Jensen i Finansdepartementet.
(Nyhetssak

Utenriksdepartementet
Utnevning av assisterende utenriksråd Christian Ulrik Syse til ambassadør i Stockholm, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av avdelingsdirektør Jo Sletbak til generalkonsul i San Francisco, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av spesialrådgiver Tore Hattrem til ambassadør ved FN-delegasjonen i New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Line Kristin Aune til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Mette Jøranli til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Marianne Kvan til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Kristian Røed til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Anne-Grethe Storruste Webb til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Ole Asbjørn Fauske til brigader i Luftforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Ingrid Kjeldstad Gullaksen til lagdommer ved Gulating lagmannsrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av lagdommer Rolf Strøm til lagmann med avdelingslederansvar ved Gulating lagmannsrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av konstituert lagdommer Pål Morten Andreassen, lovrådgiver Anette Isachsen Kræmer, konstituert lagdommer Thomas Christian Poulsen og advokat Lisa Vogt-Lorentzen til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av advokat Astri Aas-Hansen, advokat Cathrine Brække Hrasky, advokat Lili Noelle Sverdrup og dommerfullmektig Åsa Gjesdal Bech til tingrettsdommere ved Oslo tingrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Åremålsutnevning av visepolitimester Ida Melbo Øystese til visepolitimester i Vest politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak) 

Åremålsutnevning av konstituert visepolitimester Gøril Våland til visepolitimester i Sør-Vest politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Åremålsutnevning av konstituert visepolitimester Heidi Kløkstad til visepolitimester i Nordland politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Åremålsutnevning av fungerende leder Bjørn Eirik Vandvik til visepolitimester i Oslo politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Åremålsutnevning av fungerende leder Arne Jørgen Olafsen til visepolitimester i Øst politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Åremålsutnevning av seksjonsleder Arne Sundvoll til visepolitimester i Agder politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Åremålsutnevning av fungerende leder Ingmar Farstad til visepolitimester i Møre og Romsdal politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Åremålsutnevning av seniorrådgiver Arne Hammersmark til visepolitimester i Innlandet politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Åremålsutnevning av fungerende leder Steinar Kaasa til visepolitimester i Sør-Øst politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Forlenget midlertidig beskikkelse av assisterende sjef for Kripos Ketil Haukaas som sjef for Kripos inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2019. 

Åremålsutnevning av konstituert visepolitimester Marit Fostervold til visepolitimester i Trøndelag politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Åremålsutnevning av visepolitimester Astrid Elisabeth Nilsen til visepolitimester i Troms politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Åremålsutnevning av konstituert visepolitimester Trond Eirik Nilsen til visepolitimester i Finnmark politidistrikt for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Åremålsbeskikkelse av assisterende sjef for Politiets utlendingsenhet Morten Hojem Ervik for en periode på seks år som sjef for Politiets utlendingsenhet, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 
(Nyhetssak)

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Ingrid Wirum som statsadvokat ved Riksadvokatembetet fra og med 1. januar 2017 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2017. 

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Det overordnede ansvaret for drivstofforsyningen overføres fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2017.
(Nyhetssak) 

Utenriksdepartementet
Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av forordning (EU) nr. 2016/1624 om Den europeiske grense- og kystvakt (videreutvikling av Schengen-regelverket).
(Nyhetsssak

Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP). 

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 204/2016 av 30. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler (shortsalgforordningen), med enkelte tilhørende delegerte rettsakter, og EØS-komiteens beslutning nr. 206/2016 av 30. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (European Market Infrastructure Regulation – EMIR), kan bli bindende for Norge.