Meld. St. 12 (2016–2017)

Alt å vinne — Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk

Meldingen omtaler regjeringens politikk på pengespillfeltet. På bakgrunn av de siste årenes utvikling i pengespillmarkedet, har regjeringen sett behov for en ny helhetlig gjennomgang av pengespillpolitikken. Det sentrale spørsmålet som søkes besvart i meldingen er hvordan man skal utforme en ansvarlig pengespillpolitikk for framtiden. Meldingen gir en beskrivelse av dagens pengespillmarked, reguleringen av pengespillfeltet og drøfter aktuelle tiltak for å utforme en helhetlig og ansvarlig pengespillpolitikk som ivaretar de sosialpolitiske hensyn på området.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget