Historisk arkiv

Nye visepolitimestere utnevnt i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Som en oppfølging av Nærpolitireformen, er antallet politidistrikter med politimesterembeter fra 1. januar 2016 blitt redusert fra 27 til 12. Politidistriktenes ledergrupper er under etablering, og i statsråd i dag er nye visepolitimestere blitt utnevnt for en åremålsperiode på seks år.

– De neste årene skal det utvikles et bedre og mer moderne politi, som jobber mer effektivt, som er bedre rustet til å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer og som skaper trygghet der folk bor og ferdes. I den nye politidistriktsstrukturen blir visepolitimesteren en tydeligere og mer reell toppleder, med nærmere definering mot politimesteren som stedfortreder og med støttefunksjon som hovedoppgave, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Følgende visepolitimestere er utnevnt:

Trond Eirik Nilsen (45) i Finnmark politidistrikt

Astrid Elisabeth Nilsen (43) i Troms politidistrikt

Heidi Kløkstad (47) i Nordland politidistrikt

Marit Fostervold (45) i Trøndelag politidistrikt

Ingmar Farstad (56) i Møre og Romsdal politidistrikt

Arne Hammersmark (52) i Innlandet politidistrikt

Ida Melbo Øystese (48) i Vest politidistrikt

Arne Jørgen Olafsen (56) i Øst politidistrikt

Bjørn Eirik Vandvik (50) i Oslo politidistrikt

Steinar Kaasa (57) i Sør-Øst politidistrikt

Gøril Våland (46) i Sør-Vest politidistrikt

Arne Sundvoll (50) i Agder politidistrikt

– Endringene som etaten står overfor krever dynamisk lederskap med stadige krav til utvikling. Topplederne i politidistriktene, det vil si politimesterne og visepolitimesterne, har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Jeg ser frem til at vi nå får på plass de nye visepolitimestrene og at de nye ledergruppene i politidistriktene blir etablert, sier Anundsen. 

Nærmere informasjon om de nye visepolitimesterne:

Trond Eirik Nilsen harPolitihøgskolen og videreutdanning innen nasjonal beredskap og krisehåndtering og i ledelse. Nilsen er konstituert som visepolitimester i Finnmark politidistrikt. Nilsen har tidligere blant annet vært politikonstabel i Oslo politidistrikt og ved ulike avdelinger og enheter i politidistriktene Sør-Varanger, Østfinnmark og Vestfinnmark.  Han har gått fra fagstillinger til lederstillinger og har vært i lederstillinger fra 1999, blant annet  politiinspektør og operativ leder for Politiets sikkerhetstjeneste i Østfinnmark politidistrikt, og senere driftsenhetsleder samme sted.  I 2011 ble han fast stedfortreder for politimesteren i Østfinnmark. Nilsen har også erfaring fra internasjonal tjeneste.

Astrid Elisabeth Nilsen er cand. jur. og videreutdanning i bekjempelse av fiskerikriminalitet og ledelse og organisasjonsutvikling. Hun har tidligere arbeidserfaring som blant annet konsulent ved Narvik trygdekontor, studieveileder ved Det juridiske fakultet i Tromsø, politifullmektig og senere politiadvokat ved Midtre Hålogaland politidistrikt, politiadvokat ved Troms politidistrikt, og fra 2009 har hun vært politiinspektør og driftsenhetsleder ved driftsenhet for Forvaltning i samme politidistrikt. 

Heidi Kløkstad er cand. jur., og har praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Bodø , og Strategic Command Course (SCC), College og Policing, England. Hun har over 20 års erfaring fra politietaten og har jobbet i tre ulike politidistrikter: Salten, Narvik og Nordland. Hun har fra 2016 vært konstituert som visepolitimester i Nordland politidistrikt. Hun har forut for dette blant annet vært politifullmektig, politiinspektør, høgskolelektor ved Politihøgskolen, politiadvokat og påtaleleder.  

Marit Fostervold har Politiskolen og studier i ledelse. I tillegg har hun Master of Public Administration ved Handelshøgskolen i København/Høgskolen i Nord-Trøndelag. Fostervold er konstituert som visepolitimester i Trøndelag politidistrikt. Fostervold har hatt lederjobber siden 2007, både som innsatsleder, lensmann og politistasjonssjef. Hun ble i 2012 utnevnt til visepolitimester i Sør-Trøndelag politidistrikt.

 

Ingmar Farstad har befalsskolen og Politiskolen, samt videreutdanning i ledelse. Han har fra 2016 vært fungerende leder for Sunnmøre, Møre og Romsdal politidistrikt. Farstad har vært ansatt ved Sunnmøre politidistrikt siden 1984 med unntak av utenlandstjeneste som liaisonoffiser i Hebron og etterforsker i United Nations Mission in Kosovo. Farstad har erfaring fra ordenstjeneste, utrykningsenheten og etterforskning. Videre har han erfaring som blant annet politistasjonssjef og leder for felles operativ enhet og stabssjef i Sunnmøre politidistrikt.

Arne Hammersmark er cand. jur., og har i tillegg Politiskolens grunnkurs fra 1988. Han har videreutdanning i ledelse fra Handelshøgskolen BI og har Sjefskurset fra Forsvarets høgskole. Han kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Innlandet politidistrikt. Han var politimester ved Gudbrandsdal politidistrikt fra 2009 til 2015. Hammersmark har tidligere arbeidserfaring som blant annet politibetjent ved Fredrikstad politidistrikt og senere Oslo politidistrikt, politifullmektig i Follo politidistrikt og senere Rogaland politidistrikt, politiinspektør i Sør-Varanger politidistrikt, dommerfullmektig ved Jæren tingrett og visepolitimester i Rogaland politidistrikt.

Ida Melbo Øystese ercand. jur. og har videreutdanning i ledelse. Hun kommer fra stillingen som politidirektørens personlige rådgiver/visepolitimester i Politidirektoratet. Før dette var hun advokatfullmektig hos advokat Jon A. Larsen, politifullmektig ved Fredrikstad politidistrikt, Legal Associate, Advokatfirmaet Evensen og co/Singapore, politiadjutant ved Østfold politidistrikt, politiadvokat i Follo politidistrikt, dommerfullmektig ved Moss tingrett, politiinspektør i Follo politidistrikt og leder for felles etterforskningsenhet samme sted.

 

Arne Jørgen Olafsen har Politiskolen, første avdeling ved Det juridiske fakultet og utdanning i administrasjon og ledelse. Han kommer fra stillingen som fungerende leder for Follo og fast stedfortreder for politimesteren, Øst politidistrikt. Olafsen har tidligere blant annet vært politimester i Follo politidistrikt, sjef for Politiets utlendingsenhet, leder for Oslo Politiforening, politibetjent ved Politiets overvåkningstjeneste.

 

Bjørn Eirik Vandvik er cand. jur. og har fra 2016 vært fungerende leder for Romerike, Øst politidistrikt. Vandvik har tidligere blant annet vært konsulent i Justisdepartementets Utlendingsavdeling. Han har etter dette vært påtalejurist ved Romerike politidistrikt og deretter politiinspektør/seksjonsleder samme sted og politiinspektør/påtaleleder i Oslo politidistrikt, politiinspektør/påtaleleder ved Majorstua politistasjon og politiinspektør/driftsenhetsleder i Oslo politidistrikt. Han ble ved kongelig resolusjon av 24. mai 2013 konstituert som politimester i Romerike politidistrikt.

 

Steinar Kaasa er cand. jur. og har lederutdanning fra Politihøgskolen. Han har fra i 2016 vært fungerende leder for politiet i Vestfold, Sør-Øst politidistrikt. Han har blant annet vært førstekonsulent i Distriktenes Utbyggingsfond, dommerfullmektig ved Larvik tingrett, politiadjutant og senere politiinspektør/påtaleleder i Sandefjord politidistrikt og senere Vestfold politidistrikt. Kaasa ble i 2008 utnevnt til visepolitimester i Vestfold politidistrikt. Han var i en periode i 2012 til 2013 konstituert som politimester i Vestfold politidistrikt.

 

Gøril Våland er cand. jur. og har videreutdanning i ledelse. Våland har i 2016 vært konstituert som visepolitimester i Sør-Vest politidistrikt. Hun har tidligere arbeidet som førstekonsulent ved Sandnes likningskontor, skattejurist ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, og politifullmektig og senere henholdsvis politiadvokat  og politiinspektør i Rogaland politidistrikt. Våland ble i 2011 utnevnt til visepolitimester i Rogaland politidistrikt.

 

Arne Sundvoll har Politiskolen og videreutdanning i ledelse. I tillegg har han politifaglige kurs, herunder politifaglig utdanning ved Los Angeles Police Department and Department of Justice California. Sundvoll har tidligere blant arbeidet som lensmannsbetjent ved Vennesla og Iveland lensmannskontor, politioverbetjent/stedfortreder for lensmann ved Agder politidistrikt, Vennesla og Iveland lensmannskontor og senere lensmann samme sted. Videre har han vært prosjektleder i Agder politidistrikt og senere seksjonsleder i politidistriktet. I 2016 har han vært prosjektleder PNP Agder, Nærpolitireformen.