Prop. 41 L (2016–2017)

Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Proposisjonen omhandler forslag til en ny lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs. Loven har generelle bestemmelser om formål, tilskuddsmottakere og beregning av tilskudd. Loven gir også hjemmel for at departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om kontroll og om innretningen av tilskuddsordningen. Regler om innretning og kontroll av tilskuddsordningen følger av forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs som ble fastsatt med virkning fra 1. mars 2016. Regjeringen mener at lovfesting av tilskuddsordningen vil gi økt forutsigbarhet for rammebetingelsene knyttet til norsk maritim kompetanse.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget