Prop. 47 S (2016–2017)

Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommunar i Rogaland

Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om finansiering av ei bypakke for Nord-Jæren i Rogaland, i tråd med ønskje og vedtak frå lokale folkevalde styresmakter. Pakka skal avløyse dagens Nord-Jærenpakke, der bompengeinnkrevjinga starta i 2001.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget