Meldinger til Stortinget

Meld. St. 13 (2016–2017)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

Regjeringen Solberg la høsten 2016 frem den tredje årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, jf. Meld. St. 11 (2014 – 2015) Kvalitet og pasientsikkherhet 2013 og Meld. St. 12 (2015 – 2016) Kvalitet og pasientsikkerhet 2014. Som de to første meldingene, beskriver også den tredje status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger og rapporter for 2015 fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Helsedirektoratets meldeordning og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer. I tillegg til omtale av variasjon i kvalitet, er variasjon i befolkningens bruk av helse- og omsorgstjenester omtalt i et eget kapittel. Denne meldingen viser at det er utfordringer på mange av de samme områdene som tidligere år: Kommunikasjon, samhandling, kompetanse, læring og ledelse. Formålet med meldingene er større åpenhet og økt oppmerksomhet om kvalitet og pasientsikkerhet både i den nasjonale og den lokale helsepolitikken. Gjennom å legge fram årlige meldinger kan utviklingen også følges regelmessig og over tid.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget