Historisk arkiv

Ny reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland trer i kraft 1. januar 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det er i statsråd i dag bestemt at Lov 16. september 2016 nr. 81 om endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.) skal tre i kraft 1. januar 2017.

Vedtaket innebærer at den inngåtte konvensjonen av 9. desember 2014 mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område blir iverksatt. Stortinget samtykket 10. mai i år til inngåelse av konvensjonen, og den finske riksdagen har samtykket til inngåelse 8. november i år. 

– Eg er glad for at den nye reingjerdekonvensjonen mellom Noreg og Finland nå kan tre i kraft. Det vil gi mindre problem med rein som krysser grensa mellom dei to landa, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Stengt for grensekryssende reindrift

Reingjerdekonvensjonen omhandler oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område. Utgangspunktet for konvensjonen er at grensen mellom Norge og Finland er stengt for grensekryssende reindrift. Konvensjonens formål er å regulere ansvarsfordeling når det gjelder oppføring og vedlikehold av gjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to rikene, samt regulere oppfølgingen når rein likevel krysser grensen. 

Gjerdene skal støtte opp om reineiernes vokteplikt, slik at det så langt som mulig unngås at rein kommer inn på det andre rikets område. 

Konvensjonen fastsetter at det skal oppføres gjerder fra Angeli til Levajok. Dette innebærer at med unntak av  strekningen mellom Levajok og Polmak (Riksrøys 343), blir hele grensen mellom Norge og Finland stengt med reingjerde. Finland får ansvaret for oppføring av gjerde fra Angeli til Gamle Kargasniemi (63 km). Norge får ansvaret for oppføringen fra Gamle Kargasniemi til Levajok (ca. 81 km). I konvensjonen ligger det også at oppføringen av gjerdet skal være ferdigstilt innen fem år fra konvensjonen trer i kraft. 

Til å overvåke oppføring og vedlikehold av gjerdene, skal det oppnevnes en reingjerdekommisjon på seks medlemmer. Vervet som formann utføres av en finne i oddetallsår og i partallsår av en nordmann. 

Når endringene i reindriftsloven trer i kraft fra 1. januar 2017, oppheves lov i henhold til konvensjon av 3. juni 1981 mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker av 11. mars 1983 nr. 8.