Historisk arkiv

Utbygging og finansiering av E16 over Sollihøgda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har i dag lagt frem forslag om utbygging og finansiering av ny vei over Sollihøgda. - Nå tar vi et nytt, viktig skritt for å bygge bedre vei mellom Sandvika og Hønefoss. Den sterkt trafikkerte E16-strekningen Bjørum - Skaret vil med dette få høyere standard, bli sikrere og få bedre trafikkavvikling. Dette er en viktig satsing for å knytte sammen viktig bo- og arbeidsregioner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Hele strekningen på 8,4 km er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 100 km/t.

Det skal bygges en tunell på om lag 3,4 km under Sollihøgda og en tunell på om lag 0,8 km under Bukkesteinshøgda. I tillegg skal det bygges tre planskilte kryss, en døgnhvileplass for tungtransport, en rasteplass og holdeplasser for busser i tilknytning til de planskilte kryssene. - Utbyggingen vil også gi et mye bedre og sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen, påpeker Solvik-Olsen. Dagens E16 vil inngå i et lokalvegsystem.

     Finansieringen er basert på statlige midler og bompenger. Det vil bli fire nye automatiske bomstasjoner, to på ny E16 og to på dagens E16.  

Totalkostnaden er beregnet til 4,2 milliarder kroner. Anleggsstart blir i 2018 og trafikkåpning i 2022.

 

Fakta:

E16 over Sollihøgda er hovedveiforbindelsen mellom Oslo og Ringerike og inngår i forbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet både via E16 over Filefjell, riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 52 over Hemsedal.

Ketil Solvik-Olsen var på befaring på Sollihøgda i høst. (Foto og video: Samferdselsdepartementet.)