Prop. 46 S (2016–2017)

Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum – Skaret i Akershus og Buskerud

Samferdselsdepartementet legger frem i denne proposisjonen forslag om utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum – Skaret, i Bærum kommune i Akershus og Hole kommune i Buskerud. Strekningen på 8,4 km er planlagt som firefelts motorvei og med fartsgrense 100 km/t. Finansieringen er basert på statlige midler og bompenger. Denne sterkt trafikkerte strekningen E16 over Sollihøgda er hovedvegforbindelsen mellom Oslo og Ringerike, og en av hovedvegforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget