Prop. 154 L (2015–2016)

Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer på fire ulike områder i finansmarkedslovgivningen. For det første foreslås det endringer i verdipapirfondloven for å gjennomføre framtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet (direktiv 2014/91/EU) i norsk rett. Herunder foreslås det endringer i reglene om depotmottakere for verdipapirfond, godtgjørelsesordninger for ledende ansatte m. fl. i forvaltningsselskap for verdipapirfond og en ny bestemmelse om overtredelsesgebyr for overtredelser av verdipapirfondlovgivningen. For det andre foreslås det en ny rettsvernsregel i lov om finansiell sikkerhetsstillelse for sikkerhet i bankers utlånsporteføljer med underliggende sikkerheter, for deres lån i Norges Bank. For det tredje foreslås det endringer i verdipapirhandelloven § 9-21 om konsolidering av kapital- og soliditetskrav. For det fjerde foreslås det nye bestemmelser i verdipapirhandelloven § 10-16 b og i verdipapirfondloven § 1-5, som gir departementet hjemmel til å fastsette i forskrift at verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond skal lenke til prisopplysninger i nettbaserte prisportaler.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget