Historisk arkiv

Ikraftsetting av endringer i verdipapirfondloven - UCITS V-direktivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I statsråd i dag er det fastsatt at endringene i verdipapirfondloven som gjennomfører fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet i norsk rett, settes i kraft fra 1. januar 2018.

UCITS V-direktivet (direktiv 2014/91/EU) endrer reglene for verdipapirfond på tre områder. Dette gjelder henholdsvis depotmottakere, godtgjørelsesordninger for ledende ansatte med flere i forvaltningsselskap for verdipapirfond og sanksjoner. Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Ved lov 16. desember 2016 nr. 90 om endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.) vedtok Stortinget lovendringer som vil gjennomføre store deler av direktivet i norsk rett. Det er nå besluttet at lovendringene settes i kraft fra 1. januar 2018.

Finansdepartementet vil i løpet av kort tid fastsette forskrifter som gjennomfører resten av UCITS V-direktivet i norsk rett.

 

Les mer: