Historisk arkiv

Endringer i lov om finansiell sikkerhetsstillelse og verdipapirfondloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Stortinget har i dag truffet førstegangsvedtak til Prop. 154 L (2015-2016) i tråd med Innst. 91 L (2016-2017). Det er antatt at Stortinget vil ferdigbehandle lovsaken før jul.

Departementet legger opp til å sette i kraft endringene i lov om finansiell sikkerhetsstillelse, verdipapirhandelloven og lov om alternative investeringsfond fra 1. januar 2017.

Departementet tar videre sikte på å sette i kraft endringene i verdipapirfondloven som gjelder gjennomføring av UCITS V-direktivet i løpet av annet halvår 2017.