Prop. 154 L (2015–2016)

Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Proposisjonen inneholder forslag til endringer på fire ulike områder i finansmarkedslovgivningen. For det første foreslås det endringer i verdipapirfondloven for å gjennomføre framtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V-direktivet (direktiv 2014/91/EU) i norsk rett, jf. proposisjonen kapittel 2. Formålet med UCITS V-direktivet er å tilpasse reglene for verdipapirfond til markedsutviklingen, og å harmonisere og styrke reglene om henholdsvis depotmottakers oppgaver og ansvar, godtgjørelsesordninger og sanksjoner. Når det gjelder depotmottakere, foreslår departementet å videreføre reglene i verdipapirfondloven om at bare kredittinstitusjoner skal kunne være depotmottakere for verdipapirfond, slik at hensynet til forbrukerbeskyttelse ved sparing i verdipapirfond ivaretas. Departementet foreslår endringer i verdipapirfondloven om depotmottakers oppgaver i tråd med UCITS V-direktivet. Dette vil blant annet tydeliggjøre skillet mellom aktiva tilhørende verdipapirfondet som kan oppbevares av depotmottakeren, og aktiva som ikke oppbevares av depotmottakeren. I den sammenheng foreslås det også nye regler om depotmottakers plikt til å kontrollere verdipapirfondets kontantstrømmer. Departementet foreslår også at depotmottakers erstatningsansvar utvides, slik direktivet stiller krav om. Dessuten foreslås det endringer i reglene om godtgjørelsesordninger for ledende ansatte mv. i forvaltningsselskap for verdipapirfond. Når det gjelder tilsyn og sanksjoner, foreslår departementet at Finanstilsynet skal få hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr som administrativ sanksjon for overtredelser av de delene av verdipapirfondlovgivningen som det ifølge UCITS V-direktivet særlig er viktig å sanksjonere. Videre drøfter departementet om Finanstilsynet bør få hjemmel til å innhente trafikkdata fra tilbydere av tele- og kommunikasjonstjenester ved mistanke om overtredelser av verdipapirfondloven. Departementet foreslår ikke at det innføres slik hjemmel nå. Årsaken er særlig at EU-domstolen erklærte EUs datalagringsdirektiv ugyldig i 2014, og at det i etterkant av dette har oppstått spørsmål knyttet til gjennomføringen av EØS-forpliktelser som tilsvarer datalagringsdirektivet i norsk rett.

For det andre foreslås det i proposisjonen kapittel 3 en ny rettsvernsregel i lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse § 4 a for sikkerhet i bankers utlånsporteføljer med underliggende sikkerheter, for deres lån i Norges Bank. Formålet er å legge til rette for at ekstraordinære likviditetslån fra Norges Bank, jf. lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) §§ 19 og 22, kan utbetales raskt for å hindre at likviditetsproblemer i for eksempel en bank sprer seg og skaper finansiell ustabilitet. Det foreslås også en rettelse i lov om finansiell sikkerhetsstillelse § 2 første ledd bokstav g i tråd med endringsdirektiv 2009/44/EF, slik at unntaket for fordringer mot forbruker ikke gjelder hvor sikkerhetshaver eller sikkerhetsstiller er sentralbank eller annen institusjon som nevnt i § 1 tredje ledd bokstav b.

For det tredje foreslås det endringer i verdipapirhandelloven § 9-21 om konsolidering av kapital- og soliditetskrav, jf. proposisjonen kapittel 4. Den foreslåtte lovendringen innebærer at det blir en felles konsolideringsbestemmelse for store engasjementer og for kapitaldekning, og vil bringe bestemmelsen i samsvar med EUs kapitalkravsforordning CRR. Det vises også til nye forskriftsregler gitt i medhold av finansforetaksloven kapittel 18 om konsolidering av kapital- og soliditetskrav for bankgrupper, forsikringsgrupper og tverrsektorielle grupper, som trådte i kraft 31. januar 2016.

For det fjerde foreslås det nye bestemmelser i verdipapirhandelloven § 10-16 b og i verdipapirfondloven § 1-5, som gir departementet hjemmel til å fastsette i forskrift at verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond skal lenke til prisopplysninger i nettbaserte prisportaler, jf. proposisjonen kapittel 5.

Til forsiden