Historisk arkiv

Forslår endringer i verdipapirfondloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår endringer i flere lover på finansmarkedsområdet.

I lovproposisjonen foreslår Finansdepartementet blant annet å endre verdipapirfondloven for å gjennomføre endringer EUs verdipapirfondsdirektiv (UCITS V) i norsk rett.

Formålet med direktivet er å tilpassereglene for verdipapirfond til markedsutviklingen. I tillegg skal direktivet harmonisere og styrke reglene om depotmottakers oppgaver og ansvar, godtgjørelsesordninger og sanksjoner.

I proposisjonen foreslår Finansdepartementet blant annet å endre verdipapirfondloven om depotmottakers oppgaver. Videre foreslår Finansdepartementet at Finanstilsynet skal få hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr som administrativ sanksjon for overtredelser som det ifølge direktivet er særlig viktig å sanksjonere.

Finansdepartementet foreslår i tillegg en ny rettsvernsregel i lov om finansiell sikkerhetsstillelse. Formålet er å legge til rette for utbetaling av ekstraordinære likviditetslån fra Norges Bank.

Proposisjonen inneholder dessuten forslag til endring i verdipapirhandelloven om konsolidering av kapital- og soliditetskrav.

Finansdepartementet foreslår også nye bestemmelser i verdipapirhandelloven og verdipapirfondloven. Forslaget innebærer at departementet får hjemmel til å fastsette i forskrift at verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond skal lenke til prisopplysninger i nettbaserte prisportaler.

Les mer i Prop. 154 L (2015-2016)