Historisk arkiv

Overgangsregel om maksimalt antall styreverv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag vedtatt en overgangsregel til finansforetaksforskriften § 9-2 om maksimalt antall styreverv for styremedlemmer i finansforetak. Etter den overgangsregelen som er fastsatt i dag, gjelder reglene om maksimalt antall verv kun for styremedlemmer som nyoppnevnes eller gjenoppnevnes etter 1. januar 2018.

Finansdepartementet har samtidig presisert at kravet om valgkomité ikke gjelder datterforetak i finanskonsern, og at reglene om godtgjørelsesordninger skal gjelde tilsvarende for forvaltningsselskap for verdipapirfond inntil nye lov- og forskriftsbestemmelser om godtgjørelsesordninger for slike foretak trer i kraft, jf. omtale i Prop 154 L (2015-2016) kapittel 2.3.5.

Les endringsforskriften her