Forskrift om endring av finansforetaksforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 16.12. 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 8-4 og § 23-2.

I

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) gjøres følgende endringer: 

§ 8-5 skal lyde: 

§ 8-5    Valgkomité

             Finansforetak som i mer enn 12 måneder har hatt en samlet forvaltningskapital høyere enn 20 milliarder kroner, skal ha en valgkomité, jf. finansforetaksloven § 8-4 annet ledd.            
            Første ledd gjelder ikke finansforetak som er datterforetak i finanskonsern.

 

Overskriften til kapittel 23 skal lyde: 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Ny § 23-2 skal lyde: 

§ 23-2 Overgangsregler

            Reglene i § 9-2 første ledd om maksimalt antall verv gjelder kun for styremedlemmer som nyoppnevnes eller gjenoppnevnes etter 1. januar 2018. 

            Reglene i § 15-1 til § 15-8, med unntak av § 15-4 annet ledd, om godtgjørelsesordninger mv. gjelder tilsvarende for forvaltningsselskaper for verdipapirfond frem til lov 16. desember 2016 nr. 90 del III trer i kraft.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

Til toppen