Historisk arkiv

Ikrafttredelse av regelverket om shortsalg og EMIR

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Stortinget har i dag truffet førstegangsvedtak til Prop. 166 L (2015-2016) i tråd med Innst. 92 L (2016-2017). Det er antatt at Stortinget vil ferdigbehandle lovsaken før jul.

Slik Finansdepartementet tidligere har informert om, vil ikrafttredelse av regelverket skje trinnvis. Departementet tar sikte på å sette i kraft EMIR-regelverket tidlig i andre kvartal 2017.

Finansdepartementet tar sikte på å sette i kraft det nye shortsalgregelverket, endringene i lov om forvaltning av alternative investeringsfond og endringene i kredittvurderingsbyråloven 1. januar  2017.