EUs finanstilsynsmyndigheter

Rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynsmyndigheter tas inn i EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgan får nå en tilsvarende rolle som det finanstilsynsmyndighetene har vis-a-vis EUs medlemsstater og foretak etablert i EU. Finanstilsynet får samtidig rett til å delta i arbeidet i EUs tre finanstilsynsmyndigheter.

I kjølvannet av finanskrisen etablerte EU et nytt og mer omfattende system for samarbeid om tilsyn med banker og andre finansforetak.

Norge er en del av det indre marked gjennom EØS-avtalen. Det innebærer at vi har et felles regelverk som praktiseres lik av medlemsstatene i EU og EØS.

Innlemmelse av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynsmyndigheter i EØS-avtalen ivaretar to forhold:

  • Vi utvikler EØS-avtalen i tråd med utviklingen i EUs regelverk.
  • Vi ivaretar muligheten for at finansnæringen kan delta i det indre markedet for finansielle tjenester.

EUs finanstilsyn har myndighet til å gripe inn overfor finansinstitusjoner i EU-landene.

For Norge, Island og Liechtenstein vil EFTAs overvåkingsorgan få tilsvarende myndighet. EFTAs overvåkingsorgan kan i visse avgrensede tilfeller treffe vedtak rettet mot nasjonale myndigheter i EFTA-landene og direkte mot markedsdeltakere som hører hjemme her.

Norge gir ikke opp suverenitet over Finanstilsynet. Det vesentlige av tilsynet med norske finansmarkeder og aktører vil fremdeles utføres av det norske finanstilsynet.

Les mer: