Prop. 127 L (2015–2016)

Lov om EØS-finanstilsyn

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om EØS-finanstilsyn og endringer i lov om kredittvurderingsbyråer og i verdipapirhandelloven. Den foreslåtte lov om EØS-finanstilsyn vil gjennomføre EØS-reglene som svarer til EUs tre forordninger om etablering av hhv. Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA), Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) og forordning om Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB). De foreslåtte endringene i lov om kredittvurderingsbyråer vil gjennomføre EØS-reglene som svarer til de to endringsforordningene til forordningen om kredittvurderingsbyråer (CRA II og CRA III). De foreslåtte endringene i verdipapirhandelloven vil gjennomføre EØS-regler som svarer til hhv. forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR), og shortsalgforordningen. Proposisjonen følger opp Prop. 100 S (2015-2016) som ble fremmet 15. april 2016 med forslag om at Stortinget gir samtykke til deltakelse i åtte fremforhandlede utkast til beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget