Prop. 127 L (2015–2016)

Lov om EØS-finanstilsyn

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Regjeringen har i Prop. 100 S (2015–2016) foreslått at Stortinget gir samtykke til deltakelse i åtte fremforhandlede utkast til beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter. Dersom Stortinget gir slikt samtykke og EØS-komiteen fatter beslutninger i tråd med utkastene, skal EØS-regler som svarer til EU-rettsaktene som er omfattet av beslutningene gjennomføres i norsk rett. Syv av EØS-komitébeslutningene omfatter åtte parlaments- og rådsforordninger. Disse forordningene skal i tilfelle gjennomføres ved lovvedtak om inkorporasjon. Den åttende EØS-komitébeslutningen omfatter parlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU om forvaltere av alternative investeringsfond (AIFM-direktivet), som allerede i store trekk er gjennomført ved lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond.

Finansdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til slike lovvedtak. Forslagene er utformet som en ny lov om EØS-finanstilsyn herunder forslag til endringer i verdipapirhandelloven og i lov om kredittvurderingsbyråer. Den foreslåtte nye loven om EØS-finanstilsyn vil gjennomføre EØS-reglene som svarer til EUs tre forordninger om etablering av hhv. Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA), Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) og Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB). De foreslåtte endringene i lov om kredittvurderingsbyråer vil gjennomføre EØS-reglene som svarer til de to nye forordningene om kredittvurderingsbyråer (CRA II og CRA III). De foreslåtte endringene i verdipapirhandelloven vil gjennomføre EØS-regler som svarer til hhv. forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR), og shortsalgforordningen. Forordningene og EØS-tilpasningene er beskrevet i Prop. 100 S (2015–2016). Lovforslagene fremmes nå for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe lovvedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutningene, og dermed legge til rette for rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutninger i tråd med forslaget i Prop. 100 S (2015–2016).

Finansdepartementet vil følge opp med forslag til enkelte andre lovendringer som følge av slik gjennomføring, samt enkelte endringer som følge av at AIFM-direktivet tas inn i EØS-avtalen. Departementet har nettopp sendt utkast til slike konsekvensjusteringer i lovverket på høring, under forutsetning av at de nevnte forordningene i EØS-tilpasset form gjennomføres i norsk rett. Utkast til lovforslagene i denne proposisjonen er av informasjonshensyn tatt med i høringsutkastet. Valgmulighetene mht. hvordan disse forordningene skal gjennomføres i norsk rett er begrenset. Det er på denne bakgrunn ikke ansett nødvendig å avvente høringen før denne proposisjonen fremmes. Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 10. mai 2016 om gjennomføring av EUs finanstilsynssystem m.m.