Strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet

Regjeringen har høye ambisjoner for norsk deltagelse i Horisont Europa og Det europeiske forskningsområdet (ERA). For å støtte opp under dette, legger regjeringen frem en strategi som fastsetter regjeringens overordnede mål og ambisjonsnivå for deltagelsen.

Illustrasjonsbilde fra strategien

Strategien omtaler seks innsatsområder, med tiltak, som skal støtte opp under målene.

Disse handler om:

  • mobilisering til økt deltakelse i Horisont Europa
  • god utnyttelse av samspillet mellom nasjonale og europeiske virkemidler og programmer, inkludert andre EU-programmer Norge deltar i
  • hvordan vi kan fremme globalt samarbeid gjennom deltakelse i Horisont Europa og ERA
  • hvordan vi gjennom deltakelsen kan bidra til å utvikle politikk og rammebetingelser for forskning og innovasjon både i Norge og Europa
  • posisjonering og medvirkning i utviklingen av europeisk politikk og europeiske initiativer, og
  • spredning og bruk av resultater.

Mer om Horisont Europa på Forskningsrådets og  Innovasjon Norges nettsider.