Prop. 173 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram EU4Health (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Forslag til forordning om EUs nye helseprogram EU4Health (2021–2027) ble lagt fram av Europakommisjonen 28. mai 2020. Proposisjonen baseres på den vedtatte forordning 2021/522, som trådte i kraft 26. mars 2021.

Europakommisjonen lanserte programmet EU4Health som et ledd i EUs «gjenoppbyggingspakke» etter koronautbruddet våren 2020. Opprinnelig var programmet et element i EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+, men som et selvstendig program er EU4Health betydelig styrket.

Norge har siden 1995 deltatt i alle EUs helseprogrammer. Fra 1995–2003 var det åtte handlingsprogrammer om folkehelse. Disse programmene omfattet blant annet tiltak mot hiv/aids og smittsomme sykdommer, kamp mot kreft, helsefremmende tiltak, informasjon, utdanning og opplæring, tiltak mot narkotikaavhengighet, helseovervåkning, tiltak mot skader og ulykker og tiltak mot hygienerelaterte og sjeldne sykdommer. Norge har også tatt del i etableringen og oppfølgingen av EUs nettverk for smittsomme sykdommer.

EUs folkehelseprogram fra 2003–2008 hadde hovedvekt på innsamling og analyse av helsedata og bedring av informasjonen om slike data til brukergrupper, rask reaksjon mot helsetrusler, forebygging av risikofaktorer og folkehelsefremmende tiltak.

Fra 2008–2013 hadde EUs andre helseprogram tre hovedområder; helseberedskap, helsefremmende arbeid og spredning av helsekunnskap.

Det tredje helseprogrammet (2014–2020) var en videreføring av de to foregående programmene. Målene har vært å bedre helsen gjennom forebygging av sykdom og helsefremmende tiltak, beskytte borgerne mot grensekryssende helsetrusler, fremme innovasjon og bærekraftige helsesystemer, og bedre tilgang til gode og trygge helsetjenester for borgerne.

EUs helseprogram EU4Health åpner på lik linje med tidligere helseprogrammer for deltakelse fra EØS/EFTA-statene. Deltakelsen har utgangspunkt i Lisboa-traktatens artikkel 168. En slik deltakelse krever en endring av protokoll 31 artikkel 16 i EØS-avtalen.

Da norsk deltakelse i programmet innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, er Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd. Med sikte på at Norge skal kunne delta i programmet så snart som mulig i 2021, blir det lagt opp til at Stortingets samtykke blir innhentet før det treffes beslutning i EØS-komiteen. Beslutning i EØS-komiteen er ventet i juni/juli 2021.

Utkast til EØS-komitébeslutning i uoffisiell norsk oversettelse og forordning (EU) 2021/522 om EUs helseprogram EU4Health i dansk språkversjon, følger som trykte vedlegg til proposisjonen. Norsk oversettelse av forordningen vil bli ferdigstilt før det treffes beslutning i EØS-komiteen, som avtalt med Stortinget.