Prop. 173 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram EU4Health (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

7 Vurdering

Covid-19-pandemien har vist hvilke ringvirkninger en helsekrise får for alle deler av samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt. Pandemien har også vist hvor avhengig Norge er av samarbeidet med EU for å håndtere pandemien overfor egne borgere. Som et lite land har Norge sett betydelige sårbarheter når det gjelder forsyningssikkerhet. Særlig har vi sett dette når det gjelder tilgang til vaksiner, medisinsk utstyr, legemidler og smittevernutstyr. Når EU nå utvikler og ruster seg for fremtidige helsetrusler, er det derfor viktig for Norge å ta del i dette for å minske vår sårbarhet.

Norsk deltakelse i EUs helseprogram utgjør et strategisk valg om videre norsk tilknytning til EUs felles helseberedskap og forebyggende helsearbeid. For at Norge skal kunne opprettholde en god helseberedskap, er et tett helsesamarbeid med EU viktig. Europeisk samhold i håndteringen av helsekriser og økt evne til operativt samarbeid gir en merverdi som Norge ikke kan skaffe til veie på egen hånd.

Den nye programperioden i EU viser at ulike programmer veves tettere sammen. Helse går som en rød tråd gjennom mange av programmene. Deltakelse i helseprogrammet vil derfor også kunne understøtte norske interesser på områder som innovasjon, verdiskapning, digitalisering, forskning og utvikling.

Deltakelse i EUs helseprogram EU4Health vil ha en tett tematisk kobling til det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa.

Norge har samarbeidet tett med EU om helse siden EØS-avtalen ble inngått og har deltatt i alle EUs helseprogrammer. Deltakelse i tidligere helseprogrammer har vært nyttig for Norge. Norske fagmiljøer har medvirket til en videreutvikling og forskning på viktige felt. De har også deltatt i europeiske prosjekter på området. Dette har kommet norske universitets- og fagmiljøer til gode.

Deltakelse i programmet gir også tilgang til møteplasser og prosesser samt til å følge og påvirke utviklingen på helseområdet i EU.